skip to main content

Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης

 

Είναι η πρώτη φορά που ο Δήμος Αγρινίου αποκτά Συμπαραστάτη του Δημότη, θεσμός, που προβλέπεται από τον νόμο του «Καλλικράτη». Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγρινίου στη συνεδρίασή του την 25-2-2015 εξέλεξε με απόφασή του , συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης στο Δήμο με την πλειοψηφία των 2/3 όπως προβλέπεται από το άρθρ.77  του Ν.3852/2010 τον κ. Κων/νο Χειμώνα.
Το Γραφείο του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης στεγάζεται στο κτίριο του Δημαρχείου,
Χ. Τρικούπη  10 πρώτος όροφος (γραφείο 1).
Ώρες λειτουργίας: 09:30 - 12:30
Τηλέφωνο Επικοινωνίας και φαξ : 26413 60209.
Emal: symparastatis@agrinio.gr

ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

-Έγγραφη με επίδοση της καταγγελίας αυτοπροσώπως

-Mέσω fax

-Τηλεφωνικά

-Ηλεκτρονικά

 Για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων/καταγγελιών παρακαλούμε συμπληρώστε όλα τα στοιχεία της ηλεκτρονικής φόρμας αναφοράς (πατήστε εδώ). Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης θα ενημερωθεί άμεσα και θα επικοινωνήσει μαζί σας.

Γενικά για το θεσμό του συμπαραστάτη

Σε δήμους με πληθυσμό άνω των 20.000 κατοίκων διορίζεται Συμπαραστάτης του δημότη και τηςΕπιχείρησης. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από προκήρυξη, που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου, επιλέγεται πρόσωπο κύρους και με εμπειρία για τη συγκεκριμένη θέση. Αποκλείεται να έχει την ιδιότητα αιρετού εκπροσώπου του Δήμου και για τη θέση ισχύουν τα κωλύματα και ασυμβίβαστα του άρθ.14 του Ν. 3852/2010.  Η επιλογή του πρέπει να γίνει από το Δημοτικό Συμβούλιο εντός αποκλειστικής προθεσμίας 6 μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών. Ανάκληση του Συμπαραστάτη μπορεί να γίνει λόγω πλημμελούς εκτέλεσης καθηκόντων με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την ίδια πλειοψηφία που εξελέγη.

Έργο του Συμπαραστάτη είναι η παροχή των υπηρεσιών του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης στο Δήμο Αγρινίου όπως αυτά προσδιορίζονται επακριβώς στη διάταξη του άρθρου 77 του Ν 3852/2010.

Ο Συμπαραστάτης ως αρωγός στην εμπέδωση αισθήματος  ασφάλειας δικαίου μεταξύ της Δημοτικής Διοίκησης και του Δημότη και της Επιχείρησης,  αναπτύσσει μια πολυμερή δράση, με κύρια χαρακτηριστικά   τη διαμεσολάβηση μεταξύ των Δημοτικών υπηρεσιών και Οργανισμών και των δημοτών, κατοίκων και των επιχειρήσεων του Δήμου Αγρινίου, για την προστασία των δικαιωμάτων τους, την τήρηση της  νομιμότητας και την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης.

Η αποτελεσµατική οργάνωση και λειτουργία του νέου θεσµού επιβάλλει τη τήρηση των παρακάτω αρχών:

-αρχή της αμεροληψίας, αντικειμενικότητας και ανεξαρτησίας

-αρχή της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης

-αρχή της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων

-αρχή της ειρηνικής επίλυσης της διαφοράς

-αρχή της ταχείας επίλυσης των διαφορών

Ο συμπαραστάτης  δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερόμενους.

Ο Συμπαραστάτης διερευνά υποθέσεις που αφορούν κακοδιοίκηση (ανεπαρκή ή  πλημμελή). Συντρέχει δε περίπτωση κακοδιοίκησης όταν ένα θεσμικό ή  διοικητικό όργανο παραλείπει να ενεργήσει σύμφωνα με το νόμο,  παραλείπει να σεβαστεί τις αρχές της χρηστής Διοίκησης ή παραβιάζει τα  δικαιώματα του δημότη. Ο Συμπαραστάτης έχει ως αποστολή πέραν από την έγκαιρη καταπολέμηση της κακοδιοίκησης τη διασφάλιση της αμεροληψίας ,τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των δημοτών καθώς και την αποσυμφόρηση του Δημάρχου και άλλων αιρετών οργάνων του Δήμου από τη συσσώρευση αιτημάτων και παραπόνων των Δημοτών. Μέσω του συμπαραστάτη θα αποτρέπονται πρόσθετες διαδικασίες ( προσφυγές στους ελεγκτικούς μηχανισμούς και στη Δικαιοσύνη) επειδή πολλά προβλήματα κακοδιοίκησης θα επιλύονται στο πλαίσιο του ιδίου του Ο.Τ.Α. με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση διαδικασιών ,πόρων ,χρόνου ,χρήματος και ελαχιστοποίηση της ταλαιπωρίας των πολιτών.

Ενδεικτικά αναφέρονται υποθέσεις που διερευνά ο συμπαραστάτης:

-Διοικητικές παρατυπίες

-Άδικη μεταχείριση

-Αθέμιτες διακρίσεις

-Κατάχρηση εξουσίας

-Παράλειψη οφειλομένης απάντησης

-Άρνηση παροχής υπηρεσιών ή πληροφοριών

-Αδικαιολόγητη καθυστέρηση

-Άρνηση πρόσβασης σε έγγραφα

 Η διαμεσολάβηση του Συμπαραστάτη έχει τέσσερα βασικά στάδια:

-Τη λήψη της καταγγελίας

-Την επικοινωνία με την καταγγελλόμενη πλευρά

-Την ανταπόκριση της καταγγελλόμενης πλευράς

-Την ενημέρωση του καταγγέλλοντος για την έκβαση

Στις μορφές της εξ αποστάσεως υποβολής της  καταγγελίας πρέπει να διασταυρώνεται η ταυτότητα του αποστολέα ιδιαίτερα όταν η καταγγελία είναι σοβαρή.

Πρέπει να επισημάνουμε ότι η  υποβολή καταγγελίας ή αναφοράς στο συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης δεν αναιρεί τη σχετική αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη ως ανεξάρτητης αρχής, ούτε τις αρμοδιότητες άλλων ελεγκτικών οργάνων και αρχών, καθώς και του Ελεγκτή Νομιμότητας.

Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης συντάσσει ετήσια έκθεση. Η ετήσια έκθεση παρουσιάζεται από τον ίδιο και συζητείται στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για τον απολογισμό της δημοτικής αρχής κατά τις διατάξεις του άρθρου 217 του Κ.Δ.Κ., εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της.

Ο συμπαραστάτης μπορεί επίσης να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με τους δημότες, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής του, όσο και επ’ ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει.

Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη υποβάλλονται στον δήμαρχο και κοινοποιούνται στο δημοτικό συμβούλιο και στον γενικό γραμματέα του δήμου. Τόσο η ετήσια έκθεση όσο και οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου με φροντίδα των δημοτικών υπηρεσιών.

Ο Συμπαραστάτης δεν είναι αρμόδιος:

Για την παροχή νομικών, οικονομικών ή τεχνικών συμβουλών

Για τις ιδιωτικές διαφορές

Για υποθέσεις που αναφέρονται στην υπηρεσιακή κατάσταση των  δημοτικών υπηρεσιών, των δημοτικών επιχειρήσεων και Οργανισμών

Για υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον της δικαιοσύνης ή που έχουν  ήδη κριθεί από Δικαστήριο

Για πράξεις των Δικαστικών Αρχών, των Ανεξάρτητων Αρχών, των θρησκευτικών Αρχών ή των ΝΠΔΔ

Για πράξεις που η υλοποίησή τους χρήζουν πολιτικών αποφάσεων της Δημοτικής Αρχής

 Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης αποτελεί συμμετοχικό και διαμεσολαβητικό όργανο του Δήμου. Η λειτουργία του προϋποθέτει τη σχέση επικοινωνίας με τα υπόλοιπα όργανα διοίκησης, εντός του πλαισίου που επιβάλλει η ανεξάρτητη αποστολή του.