skip to main content

14/11/2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 4/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων στον άξονα Προτεραιότητας 4», των υποέργων: «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» με Α/Α 1, και «ΥΠΝΩΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» με Α/Α 2 της Πράξης με τίτλο «ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» του Δήμου Αγρινίου Ν.Αιτωλοακαρνανίας.

1/11/2017 ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΟΧ 1/2017

Αναρτήθηκαν ανασυνταγμένοι πίνακες αποτελεσμάτων βάσει της αριθ.1284/2017 απόφασης ΑΣΕΠ για τη θέση ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών με κωδικό θέσης 101

12-10-2017 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΟΧ 5/2017

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΟΧ 5/2017 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ» ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. ΤΙΤΛΟΣ: «ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ»

3-7-2017 Μίσθωση ακινήτου στέγασης 2ου Νηπιαγωγείου Αγρινίου

3-7-2017 Μίσθωση ακινήτου στέγασης 2ου Νηπιαγωγείου Αγρινίου

4-5-2017,Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος και οπλισμού στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα 2014−2020»

Ο Δήμαρχος Αγρινίου διακηρύττει ότι εκτίθεται, ύστερα από την υπ΄ αριθμ.86/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σε Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος και οπλισμού στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης :«Προώθηση της 

02-05-2017, Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες Έργων, Μελετών, Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών, έτους 2017 (ΑΡΘΡΟ 118, ΠΑΡ.5 ΤΟΥ Ν. 4412/2016)

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους Εργολήπτες και Μελετητές Δημοσίων Έργων που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων (με την διαδικασία της Απευθείας ανάθεσης), μέσω Δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης Δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου να υποβάλουν, εντός είκοσι ημερών από τη παρούσα ανακοίνωση.

7-3-2017, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ

ο Δήμος Αγρινίου θα προσφύγει στη διαδικασία της λήψης προσφορών για την ανάθεση της κατασκευής ξύλινων και αυτόματων σφραγίδων σε διάφορα μεγέθη ανάλογα με το κείμενο, καθώς και ανταλλακτικών ταμπόν για τι αυτόματες σφραγίδες

3-3-2017, Ορθή επανάληψη διακήρυξης-προκήρυξης για πρόχειρο διαγωνισμό ΧΥΤΑ

Προκηρύσσεται δημόσιος συνοπτικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία με
σκοπό την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο:
"ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΜΕ
ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ"

2-3-2017, Διακήρυξη-προκήρυξη για πρόχειρο διαγωνισμό ΧΥΤΑ

Προκηρύσσεται δημόσιος συνοπτικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία με
σκοπό την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο:
"ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΜΕ
ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ"

22-2-2017, Εκμίσθωση ακινήτου στην ΤΚ Μεσάριστας

Εκμίσθωση ακινήτου στην ΤΚ Μεσάριστας για εγκατάσταση κεραίας σταθερής τηλεφωνίας ανάπτυξης ευρυζωνικότητας.

10-2-2017 Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση δομής φιλοξενίας αστέγων

10-2-2017 Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση δομής φιλοξενίας αστέγων

10-2-2017 Περίληψη διακήρυξης εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης ΤΚ Νεάπολης

10-2-2017 Περίληψη διακήρυξης εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης ΤΚ Νεάπολης

9-2-2017 Περίληψη διακήρυξης εκποίησης κινητών πραγμάτων

9-2-2017 Περίληψη διακήρυξης εκποίησης κιητών πραγμάτων

3-02-2017, Πρόσκληση της 3ης/2017 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.

Πρόσκληση  για την 3η/2017 συνεδρίαση της  Οικονομικής Επιτροπής.

Οικονομικά Στοιχεία Δήμου Αγρινίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 159 Ν. 3463/06 και της παρ. 6 του άρθρου 266 Ν. 3852/10 (και οι οποίες δεν καταργήθηκαν από τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 77 Ν. 4172/13, αλλά εξακολουθούν να ισχύουν), ορίζεται ότι «Συνοπτική οικονομική κατάσταση του Προϋπολογισμού, όπως τελικώς ψηφίστηκε από το δημοτικό συμβούλιο, αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και δημοσιεύεται σε μια (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, αν δεν υπάρχει, σε εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο οικείος Δήμος. Η παράλειψη της ανωτέρω δημοσίευσης δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου, με την οποία ψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός».