skip to main content

30-12-2015, Προκήρυξη διαγωνισμού για το υποέργου 4 «Θεραπευτικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός -Β‘ΦΑΣΗ»

Προκήρυξη  διαγωνισμού  για το υποέργου 4 «Θεραπευτικός  και ξενοδοχειακός  εξοπλισμός  -Β‘ΦΑΣΗ» της  Πράξης  ‘’Κατασκευή  νέου  διώροφου κέντρου  αποθεραπείας – αποκατάστασης ημερησίας νοσηλείας και διημέρευσης – ημερησίας φροντίδας Ατόμων με Ειδικές  Ανάγκες μετά υπογείου και θεραπευτικής πισίνας.

10-12-2015, Ανακοίνωση για την προμήθεια κλιματιστικών .

Θέμα: «Προμήθεια κλιματιστικών του Δήμου Αγρινίου »

CPV:  42512200-0 

Ο Δήμος Αγρινίου πρόκειται να προβεί στη συλλογή σφραγισμένων προσφορών, για την προμήθεια κλιματιστικών του Δήμου σύμφωνα με την   αρίθμ. 160/2015 Τεχνική Έκθεση που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης ανακοίνωσης.  Αναλυτικά  η προμήθεια έχει ως  έχει :

1-12-2015, Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια φαρμάκων και υγειονομικού υλικού .

                                    ΑΔΑ:ΩΛ0ΝΩ65-99Ω

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ       

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ                                Αγρίνιο, 27/11/2015                              

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                   Αρίθμ. Πρωτ.: 80254

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο  Δήμαρχος Αγρινίου  διακηρύττει ότι εκτίθεται , ύστερα από την  αρίθμ.295/2015  Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, σε  πρόχειρο διαγωνισμό η «Προμήθεια φαρμάκων  και υγειονομικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών  των Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου και των Νομικών του Προσώπων έτους  2015-2016», συνολικού προϋπολογισμού 29.250,00Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης για μεν τα φάρμακα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στην νόμιμα διαμορφούμενη τιμή λιανικής πώλησης όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων του Υπουργείου Υγείας, για δε το αναλώσιμο υγειονομικό υλικό η χαμηλότερη τιμή.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό  Κατάστημα ( Δ/νση Οικον. Υπηρεσιών –οδός Παλαμά και Μαβίλη 6 –3ος  όροφος) )  στις  10 /12/2015 , ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 11:00π.μ. (λήξη παραλαβής προσφορών και αποσφράγιση προσφορών)  ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου .

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όλα τα φυσικά η νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών, που παρέχουν όλες τις προβλεπόμενες από το Νόμο εγγυήσεις καλής εκτέλεσης των υποχρεώσεων τους .

Η Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε  ποσοστό δύο τοις εκατό (2%)  του συνολικού ή μέρους προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Τ.Π. & Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας.  

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και αντίγραφα της διακήρυξης θα δίνονται από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Αγρινίου ( Παλαμά και Μαβίλη 6- 3ος όροφος )  κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες και στο  τηλέφωνο   2641360274-257.  

 

                                                                Ο ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΝΤΑΣ

11-8-2015, Προμήθεια καθαριστικού –απολυμαντικού προϊόντος για τον καθαρισμό-απολύμανσης των κάδων συλλογής απορριμμάτων της Δ.Ε. Αγρινίου

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Αγρινίου θα προσφύγει στη διαδικασία της λήψης προσφορών για την προμήθεια καθαριστικού-απολυμαντικού προϊόντος για τον καθαρισμό-απολύμανση των κάδων συλλογής απορριμμάτων της Δ.Ε. Αγρινίου  σύμφωνα με την   αρίθμ. 115/2015 Τεχνική Έκθεση.

31-7-2015, Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών σίτισης για την κάλυψη των αναγκών του Κοινωνικού Παντοπωλείου .

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:    30-7-2015                                                                                                                                   

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                             ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:     49401                             

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ                                 CPV: CPV:15000000-8,15500000-315112000-6 

                              

                                                 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση  της προμήθειας  ειδών σίτισης  για την κάλυψη  επειγουσών  αναγκών  του Κοινωνικού Παντοπωλείου .

 

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Αγρινίου,  θα διενεργήσει με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1δ του Ν.3852/2010,  την προμήθεια  των παρακάτω ειδών  σίτισης:

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Μ.Μ.

 ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ  

ΠΟΣΟ ΦΠΑ 13%

ΠΟΣΟ ΦΠΑ 23%

ΣΥΝΟΛΟ

1

ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1Kg

ΚΙΛΟ

1000

0,9

900,00

117,00

 

1.017,00

2

ΖΥΜΑΡΙΚΑ 500gr

ΤΕΜ.

1250

0,9

1.125,00

146,25

 

1.271,25

3

ΡΥΖΙ ΓΙΑ ΣΟΥΠΑ (ΝΥΧΑΚΙ) 500gr

ΤΕΜ.

1250

1,65

2.062,50

268,13

 

2.330,63

4

ΤΟΜΑΤΑΚΙ ΤΡΙΜ. 400 - 500gr (ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ)

ΤΕΜ.

1000

1,8

1.800,00

234,00

 

2.034,00

5

ΦΑΣΟΛΙΑ 500gr

ΤΕΜ.

1000

1,9

1.900,00

247,00

 

2.147,00

6

ΦΑΚΕΣ 500 gr

ΤΕΜ.

1000

1,7

1.700,00

221,00

 

1.921,00

7

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410gr

ΤΕΜ

2287

0,93

2.126,91

276,50

 

2.403,41

8

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΦΡΕΣΚΑ

ΚΙΛΟ

750

2,48

1.860,00

241,80

 

2.101,80

9

ΖΑΧΑΡΗ 1Kg

ΚΙΛΟ

1000

0,8

800,00

 

184

984,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

16.210,08

 

1.Κατηγορία , περιγραφή  και προϋπολογισμός  προμήθειας  

Η προμήθεια αφορά είδη σίτισης  τα οποία θα διατεθούν σε άπορους  δημότες  - δικαιούχους του Κοινωνικού  Παντοπωλείου. Ο  προϋπολογισμός της προμήθειας είναι ενδεικτικός και ανέρχεται σε 16.210,08Ευρώ  συμπεριλαμβανομένου  του αναλογούντος ΦΠΑ .

Οι τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας   αναφέρονται στην αρίθμ 73/2015 Μελέτη  της υπ΄αριθ.47547/22-7-2015 διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού, τα οποία είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.agrinio.gr)

 

 

2. Χρόνος και Τόπος Υποβολής Προσφορών

Οι προσφορές θα κατατεθούν στο Τμήμα Προμηθειών της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγρινίου, έως και την  Τρίτη, 4-8-2015 και ώρα 10:00, η οποία βρίσκεται στην διεύθυνση Παλαμά και Μαβίλη 6 , Ελλάδα, Ταχ. Κώδικας 30100, τηλ. 2641360274 έως 278, FAX :2641052543.

 

3.Διαδικασία – Προσφερόμενη  τιμή – Κριτήριο κατακύρωσης

Η διαδικασία της ανάθεσης της προμήθειας θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1δ του Ν.3852/2010 και της διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να υποβάλλουν προσφορά   για το σύνολο ή για μέρος των παραπάνω ειδών. Η τιμή προσφοράς πρέπει να αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς και δίδεται  είτε  ως  τιμή για τα είδη  εκτός  διατίμησης ( 1,2,3,4,5,6,7& 9)  είτε  ως   ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες, στη νόμιμα διαμορφούμενη  μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος  Εμπορίου & Τουρισμού της  Περιφερειακής Ενότητας  Αιτωλοακαρνανίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006, για τα διατιμημένα είδη  ( είδος 8 ) .

Ανάδοχος  κηρύσσεται αυτός του οποίου η προσφορά  είναι αποδεκτή με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας  και προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή ανά  είδος ( είδη 1,2,3,4,5,6,7& 9)    ή το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης  για το είδος  9 της παραπάνω προμήθειας.

 

4. Φάκελος προσφοράς

Η προσφορά θα κατατεθεί σε ένα σφραγισμένο φάκελο και θα περιέχει

1. Αναλυτική  τεχνική  περιγραφή  των προσφερόμενων ειδών   στην οποία  θα αναφέρεται η χώρα προέλευσης  τους .Εφόσον μεσολαβεί στάδιο επεξεργασίας και τυποποίησης-συσκευασίας του προϊόντος πρέπει να δηλωθεί το εργοστάσιο, στο οποίο γίνεται η επεξεργασία, η διαδικασία τυποποίησης - συσκευασίας, καθώς και ο τόπος εγκατάστασής του.

2. Πιστοποιητικό HACCP ( Hazard Analysis  & Critical Control Points – Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμων  Σημείων Ελέγχου ) ή Πιστοποιητικό ISO 22000:2005 Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων   για τα  είδη κρεοπωλείου 

3.Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν.  

4. Οικονομική προσφορά   των προσφερόμενων ειδών

Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των παραπάνω ποσοτήτων την προμήθειας.

 

5.Τόπος  παράδοσης

Τα είδη θα παραδοθούν  εντός  5 ημερών από την παραγγελία στο  Κοινωνικό Παντοπωλείο.

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΝΤΑΣ

 

22-7-2015, Προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών σίτισης για τις Υπηρεσίες του Δήμου κια των Νομικών του Προσώπων .

                                                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Αγρίνιο,  22-7-2015

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ                                                       Αριθμ. Πρωτ.: 47547

Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                   

                                                                                               

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ GR-ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ: Προκήρυξη Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές της προμήθειας  ειδών σίτισης για τις ανάγκες των  Yπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου και των Νομικών του Προσώπων 2015-2016  .

1.ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Δήμος Αγρινίου, Παλαμά και Μαβίλη 6, Αγρίνιο, Ελλάδα, Ταχ. Κώδικας: 30131, τηλ.2641360274 , FAX:2641052543

2.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ,ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ταξινόμηση κατά CPV: 15000000-8,15982000-5,15500000-3, 15411110-6,15111200-1,15112100-6, 03220000-9, 15811100-7, 15820000-2, 15900000-7, 15511600-9,  03221000-6, 15612500-6,15115100-8, 15411110-6, 15411210-7, 15110000-2,15321000-4,15113000-3.

Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια:

 α. Ειδών σίτισης (Παντοπωλείου-Κρεοπωλείου-Οπωροπωλείου- Αρτοποιείου-Γαλακτοκομικών ειδών) για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (ΚΟΙ.Π.Α)  Δήμου Αγρινίου έτους  2015-2016  προϋπολογισμού 250.000,00Ευρώ  συμπεριλαμβανομένου  του   αναλογούντος ΦΠΑ  ,

β. Ειδών κυλικείου για τις ανάγκες λειτουργίας των Δημοτικών Κινηματογράφων (Άνεσις και Ελληνίς) και του Εντευκτηρίου για την Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αγρινίου (ΚΕΔΑ)  έτους  2015-2016 προϋπολογισμού 40.000,00Ευρώ συμπεριλαμβανομένου  του  αναλογούντος ΦΠΑ,

γ. Πρόσθετων παροχών σε είδος (χορήγηση γάλακτος) για τους εργαζομένους του Δήμου έτους 2015-2016 προϋπολογισμού 89.038,55 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου  του   αναλογούντος ΦΠΑ ,

 δ. Ειδών σίτισης  για Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Αγρινίου έτους 2015-2016(μέχρι τη λήξη του υποέργου και όχι πέραν του έτους) προϋπολογισμού 4.650,00Ευρώ  συμπεριλαμβανομένου  του    αναλογούντος ΦΠΑ ,

 ε. Ειδών σίτισης για το Κοινωνικό Παντοπωλείο της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγιεινής , προϋπολογισμού 30.000,00Ευρώ  συμπεριλαμβανομένου  του  αναλογούντος ΦΠΑ και

στ. Νωπού κρέατος για χορήγηση σε άπορους δημότες  της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγιεινής κατά τις ημέρες των εορτών των  Χριστουγέννων 2015 και Πάσχα 2016 προϋπολογισμού 64.993,94Ευρώ  συμπεριλαμβανομένου  του αναλογούντος ΦΠΑ

Τα  τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ποσότητες  αναφέρονται αναλυτικά στις αρίθμ. 73/15-5-2015 μελέτης της Δ/νσης  Οικονομικών Υπηρεσιών και αριθμ. 92/3-6-2015 μελέτης της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγιεινής του Δήμου.

Η δαπάνη  θα βαρύνει  τον προϋπολογισμό  έτους 2015 & 2016 του Δήμου και των  Νομικών Προσώπων αντίστοιχα.

3.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ- ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

 Ηλεκτρονικός δημόσιος  διεθνής διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης:

α. για τις κατηγορίες:  κατεψυγμένων είδη (ψάρια και λαχανικά ) , ελαιόλαδο, είδη κρεοπωλείου, νωπά πουλερικά και είδη οπωροπωλείου όλων των ομάδων ,   το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης  (χαμηλότερη τιμή-το συνολικό χαμηλότερο κόστος)  ανά ομάδα ή Τμήμα ομάδας ,  

β. για τις   κατηγορίες (είδη παντοπωλείου , γαλακτοκομικά και είδη αρτοποιείου)  τη χαμηλότερη τιμή (το συνολικό χαμηλότερο κόστος)  ανά ομάδα ή Τμήμα ομάδας

γ. για τα  είδη   του τμήματος  2  (είδη ελαιόλαδου) της ΟΜΑΔΑΣ Δ(ΕΙΔΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ) και του  τμήματος  Γαλακτοκομικών ειδών  των ΟΜΑΔΩΝ Α (ΕΙΔΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΟΙΠΑ)  και   Δ(ΕΙΔΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ)  τη χαμηλότερη τιμή  ανά είδος.

4.  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η  σύμβαση της προμήθειας θα διαρκέσει από την  υπογραφή της και για χρονικό διάστημα ενός έτους.

Ο  Δήμος και τα Νομικά του Πρόσωπα δεν υποχρεούνται  στην εξάντληση είτε των ποσοτήτων είτε της πίστωσης  της μελέτης. Ο Δήμος και τα Νομικά του Πρόσωπα  διατηρεί το δικαίωμα να απορροφά κατά τη διάρκεια της σύμβασης τις αναγκαίες ποσότητες εκ των ειδών σύμφωνα  με  τις  κάθε  φορά  διαμορφούμενες  ανάγκες  του.

 Επιπλέον  δίνεται  η δυνατότητα  στο Δήμο  και στα Νομικά  Πρόσωπα κατακύρωσης   μικρότερης   ποσότητας  από αυτή της  μελέτης    σε ποσοστό ως και  50% ,   για τα  είδη    που,   κατά το διάστημα ως την ολοκλήρωση  της παρούσης διαγωνιστικής διαδικασίας ,  θεωρηθεί  αναγκαία  η προμήθεια  τους  για  την  κάλυψη επειγουσών αναγκών. 

Η Υπηρεσία δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων ή του προϋπολογισμού του κάθε είδους τροφίμου που αναγράφεται στον  προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων για κάθε είδος τροφίμου, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Υπηρεσίας.

Είναι δυνατή η παράταση της σύμβασης με τους ίδιους όρους της αρχικής, ύστερα από συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, για χρονικό διάστημα  ως  τριών μηνών,  χωρίς υπέρβαση  ποσοτήτων  και του προϋπολογισμού  της  μελέτης.

5. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την διακήρυξη και τις τεχνικές  περιγραφές του διαγωνισμού από το από το  Τμήμα  Προμηθειών του Δήμου Αγρινίου(οδός Παλαμά & Μαβίλη  6 –3ος  όροφος,  τηλ.2641360274), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.agrinio.gr όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση από την ημέρα ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.(www.promitheus.gov.gr )

6.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

α) τα φυσικά και νομικά πρόσωπα

β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά

γ) συνεταιρισμοί

δ) κοινοπραξίες προμηθευτών

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική

μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά.

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτοί που στερήθηκαν του δικαιώματος αυτού με δικαστική απόφαση ή άλλη διαδικασία που προβλέπει η νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν  στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.

2.Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορά  για το σύνολο της  προμήθειας ή για μέρος της.

7.ΧΡΟΝΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

26/8/2015

Ώρα 8:00:00

2-9-2015

Ώρα 15:00:00

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

8. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι  8-9-2015 και ώρα 10:00 π.μ.  μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται όπως περιγράφεται στο άρθρο  19ο  της  αρίθμ.  πρωτ.  47547/ 22-7-2015   διακήρυξης.

9.ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Α. Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό η οποία ανέρχεται σε  2% της ενδεικτικής δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. των προσφερόμενων  ειδών.

Β. Εγγυητική καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης σε ποσοστό  5%  της συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. Η εγγυητική κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

10.ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.

11.ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  Εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες

12.ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα αναφερόμενα στην αρίθμ. Πρωτ.47547/22-7-2015 διακήρυξη  του διαγωνισμού τους όρους της οποίας πρέπει να λάβουν γνώση  οι  ενδιαφερόμενοι .

13. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις της διατάξεις του Ν.4155/13, της ΥΑ Π1/2390/2013, της αριθμ.11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), του Π.Δ. 60/2007  (ΦΕΚ 64 Α’/16-3-2007) ,του Ν.3463/2006«Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»  και του Ν3852/2010( ΦΕΚ 87 Α’) «Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως  έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.

14.ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η περίληψη της προκήρυξης του διαγωνισμού  θα σταλεί  για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 22-7-2015. Περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.,  σε δύο οικονομικές εφημερίδες, στο τεύχος Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης καθώς και σε δύο ημερήσιες και μια εβδομαδιαία  εφημερίδες του Νομού σύμφωνα με το Ν.3548/2007.Επίσης περίληψη της προκήρυξης θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια,  στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.( www.promitheus.gov.gr ) στην ιστοσελίδα www.agrinio.gr καθώς και στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου  και θα αποσταλεί σε επιμελητήρια και λοιπούς φορείς. Τα  έξοδα δημοσίευσης  των  εφημερίδων (αρχική και επαναληπτική δημοσίευση) θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

 

Ο   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΝΤΑΣ

17-07-2015, προμήθεια πλαστικών κάδων μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων, χωρητικότητας 1100 λίτρων +/- 5 %, ενδεικτικού προϋπολογισμού 69.962,40 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.23% ).

                                                                             Aγρίνιο, 16-07-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Αρίθμ. Πρωτ.:46415

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ                                                               

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                        

Ταχ. Δ/νση : ΠΑΛΑΜΑ &  ΜΑΒΙΛΗ 6                         

Τηλέφωνο:  2641360257                                      

Fax: 2641052543                     

ΠΕΡΙΛΗΨΗ    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ο  Δήμαρχος Αγρινίου  διακηρύττει ότι εκτίθεται, ύστερα από την  αρίθμ.177/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, σε πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, την προμήθεια πλαστικών κάδων μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων, χωρητικότητας 1100 λίτρων +/- 5 %, ενδεικτικού προϋπολογισμού 69.962,40 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.23% ).

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του  Δήμου(Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ –ΔΑΓΚΛΗ 27 2ος όροφος) μέχρι την ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται  στις 31/07/2015, ημέρα  Παρασκευή και ώρα  11:00 π.μ., αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου.

Οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν και ταχυδρομικά ή και με οποιαδήποτε άλλο τρόπο στο Δήμο, στη Διεύθυνση: Παλαμά & Μαβίλη 6 – 3ος όροφος  Τ.Κ. 30131 Αγρίνιο  μέχρι την προηγούμενη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όλα τα φυσικά η νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών, που παρέχουν όλες τις προβλεπόμενες από το Νόμο εγγυήσεις καλής εκτέλεσης των υποχρεώσεων τους .

Η Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 2% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Τ.Π. & Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, ήτοι 1.138,00  € .

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και αντίγραφα της διακήρυξης θα δίνονται από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Αγρινίου ( Παλαμά και Μαβίλη 6- 3ος όροφος )  κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες και στο  τηλέφωνο   2641360257-274.  

 

 

     Ο ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

   ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΝΤΑΣ

 

17-07-2015, Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων Δ.Α.Κ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ «ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΣΗΣ» των Υπηρεσιών του Δήμου για χρονικό διάστημα ενός έτους, ενδεικτικού προϋπολογισμού 22.140,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.

         

                                                                            Αγρίνιο, 15-07-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Αρίθμ. Πρωτ.:46140

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ                                                               

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                        

Ταχ. Δ/νση : ΠΑΛΑΜΑ &  ΜΑΒΙΛΗ 6                         

Τηλέφωνο:  2641360257                                      

Fax: 2641052543                                                                   

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ο Δήμαρχος Αγρινίου διακηρύττει ότι εκτίθεται, ύστερα από την  αρίθμ.178/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, σε δημόσιο πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή η εργασία: Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων Δ.Α.Κ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ «ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΣΗΣ» των Υπηρεσιών του Δήμου για χρονικό διάστημα ενός έτους, ενδεικτικού προϋπολογισμού 22.140,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό  Κατάστημα ( Δ/νση Οικον. Υπηρεσιών –οδός Παλαμά και Μαβίλη 6 –3ος  όροφος) στις 29/07/2015, Ημέρα Τετάρτη και ώρα έως 11:00 π.μ. ( λήξη παραλαβής προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου .

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όλα τα φυσικά η νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών, που παρέχουν όλες τις προβλεπόμενες από το Νόμο εγγυήσεις καλής εκτέλεσης των υποχρεώσεων τους .

Η Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 2% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Τ.Π. & Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, ήτοι 360,00  € .

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και αντίγραφα της διακήρυξης θα δίνονται από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Αγρινίου ( Παλαμά και Μαβίλη 6- 3ος όροφος )  κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες και στο τηλέφωνο   2641360257-274.  

 

 

  Ο ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

   ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΝΤΑΣ

 

 

16-7-2015, Πρόχειρος διαγωνισμός για την εκτέλεση των εργασιών ανακατασκευής κεντρικού γηπέδου Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Αγρινίου.

         

                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ       

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Αγρίνιο, 15-7-2015

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ                                      Αρίθμ. Πρωτ.: 46139      

 

Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

           

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Αγρινίου, ύστερα από την αρίθμ. 188  /2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής διακηρύττει ότι εκτίθεται, σε   πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή η εκτέλεση των  εργασιών  «Ανακατασκευή  χλοοτάπητα  κεντρικού  γηπέδου  Δημ. Αθλητικού Κέντρου  Δήμου  Αγρινίου », ενδεικτικού προϋπολογισμού 23.989,00Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος  ΦΠΑ 23%.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό  Κατάστημα ( Δ/νση Οικον. Υπηρεσιών –οδός Παλαμά και Μαβίλη 6 –3ος  όροφος)  στις 30/7/2015 ,  ημέρα  Πέμπτη   και ώρα 11:00 π.μ. ( λήξη παραλαβής προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου .

Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά  πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών που ασκούν εμπορικό επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο της εργασίας   και προσφέρουν όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο εγγυήσεις καλής εκτέλεσης των υποχρεώσεων τους.

Η Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 2% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης χωρίς  ΦΠΑ και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Τ.Π. & Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας,  ήτοι  391,00Ευρώ.

 Περισσότερες πληροφορίες καθώς και αντίγραφα της διακήρυξης θα δίνονται από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Αγρινίου ( Παλαμά και Μαβίλη 6- 3ος όροφος , τηλέφωνο   2641360257-274) κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες   ή  από την  ιστοσελίδα του Δήμου (www.agrinio.gr). 

 

  Ο  ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 ΧΡΗΣΤΟΣ  ΓΚΟΥΝΤΑΣ

13-7-2015, Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάθεση σε τρίτο των εργασιών κοπής χόρτων στα οδικά δίκτυα και σε κοινόχρηστους χώρους των Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου Αγρινίου.

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Αγρίνιο , 13 /7/2015

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ                                                       Αρίθμ. Πρωτ.: 45516

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Παλαμά & Μαβίλη 6

Τηλέφωνο: 2641360274-25

Fax: 2641052543

e-mail : dagrpromithion@agrinio.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Πρόσκληση  ενδιαφέροντος για την εκτέλεση των εργασιών με τίτλο: ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

CPV:  77312000-0

 

Ο  Δήμος Αγρινίου πρόκειται να προβεί στη συλλογή σφραγισμένων προσφορών, για την εκτέλεση των εργασιών κοπής  χόρτων στα οδικά δίκτυα και σε κοινόχρηστους χώρους των Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου Αγρινίου.  Αναλυτικά   η εκτέλεση των εργασιών και οι  τεχνικές  προδιαγραφές  αναφέρονται στην  αριθμ. 104/1-7-2015  μελέτη που συνέταξε  το  Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.  

Ο  ενδεικτικός  προϋπολογισμός  ανά  Δημοτική Ενότητα    έχει   ως  εξής:

 1. 1.       Για τη  Δ. Ενότητα  ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ

α/α

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ-

ΔΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟ-ΓΙΣΜΟΣ 

 ( με ΦΠΑ 23%) 

1

Αποψίλωση ανεπιθύμητης αυτοφυούς βλάστησης και απομάκρυνσης προϊόντων αποψίλωσης δημοτικών οδών και κοινοχρήστων χώρων.

Ώρα

127,5

35,00

5.500,00€

 

 1. 2.       Για τη ΔΕ   ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ

α/α

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ-ΔΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟ-ΓΙΣΜΟΣ  

 ( με ΦΠΑ 23%) 

1

Αποψίλωση ανεπιθύμητης αυτοφυούς βλάστησης και απομάκρυνσης προϊόντων αποψίλωσης δημοτικών οδών και κοινοχρήστων χώρων.

Ώρα

127,5

35,00

5.500,00€

 

 1. 3.       Για τη Δ.Ε. ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ

α/α

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ-ΔΑΣ

ΠΡΟΫΠΟ-ΛΟΓΙΣΜΟΣ   € ( με ΦΠΑ 23%) 

1

Αποψίλωση ανεπιθύμητης αυτοφυούς βλάστησης και απομάκρυνσης προϊόντων αποψίλωσης δημοτικών οδών και κοινοχρήστων χώρων.

 

Ώρα

127,5

35,00

5.500,00€

 

 1. 4.       Για  τη  Δ.Ε. ΣΤΡΑΤΟΥ

α/α

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ-ΔΑΣ

ΠΡΟΫΠΟ-ΛΟΓΙΣΜΟΣ    ( με ΦΠΑ 23%) 

1

Αποψίλωση ανεπιθύμητης αυτοφυούς βλάστησης και απομάκρυνσης προϊόντων αποψίλωσης δημοτικών οδών και κοινοχρήστων χώρων.

 

Ώρα

133,5

35,00

5.755,00€

 

Κατάθεση προσφορών-Δικαιολογητικά

Oι ενδιαφερόμενοι  πρέπει  να καταθέσουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο,  σφραγισμένο φάκελο   προσφοράς, ως  την Δευτέρα 20/7/2015  και ώρα  11:00 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου (οδός Παλαμά και Μαβίλη  6- 3ος όροφος - Τ.Κ. 30131 Αγρίνιο, τηλέφωνο: 2641360274-257 , fax: 2641052543 ,  e-mail:  dagrpromithion@agrinio.gr).

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  καταθέσουν  προσφορά  ανά  Δημοτική  Ενότητα.  

Οι συμμετέχοντες  πρέπει να είναι  ιδιοκτήτες μηχανήματος έργου –χορτοκοπτικού   που να διαθέτει :

1.   Βάση προσαρμογής βραχίονα

 1. Βραχίονα τουλάχιστον 4μ.
 2. Κοπτική κεφαλή με δυνατότητα κοπής χόρτων και κλαδιών οριζόντια, κάθετα και πλάγια.

 Ο φάκελος  της προσφοράς πρέπει να  περιλαμβάνει :

 1. Τεχνική  Έκθεση  στην οποία να περιγράφονται  ο τρόπος  και τα μέσα με τα οποία ο συμμετέχοντας  θα εκτελέσει  τις  παραπάνω εργασίες .
 2. Αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του μηχανήματος έργου (Χορτοκοπτικό)
 3. Αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του μηχανήματος έργου (Χορτοκοπτικό)
 4. Βεβαίωση τελών χρήσης του μηχανήματος έργου (Χορτοκοπτικό)
 5. Άδεια χειριστή μηχανήματος ή της άδειας οδήγησης
 6. Οικονομική   προσφορά

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ  ΓΚΟΥΝΤΑΣ

 

12-6-2015,Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών(ταχυμεταφορά εγγράφων) για το έτος 2015-2016

Ο  Δήμαρχος Αγρινίου  διακηρύττει ότι εκτίθεται , ύστερα από την  αρίθμ.143/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, σε ηλεκτρονικό ανοικτό τακτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την

12-6-2015,Προμήθεια ειδών καθαριότητας, και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου και των Νομικών του Προσώπων 2015-2016

Ο Δήμαρχος Αγρινίου  διακηρύττει ότι εκτίθεται , ύστερα από την αρίθμ. 141/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, σε ηλεκτρονικό ανοικτό τακτικό διαγωνισμό την Προμήθεια ειδών καθαριότητας,  και ευπρεπισμού για τις

8-6-2015,Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού-Λογισμικού, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου και κλιματιστικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Ξενώνα Γυναικών Θυμάτων Βίας

Ο  Δήμαρχος Αγρινίου  διακηρύττει ότι εκτίθεται , ύστερα από την  αρίθμ.142/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, σε δημόσιο πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την

29-5-2015,Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του ΔΑΚ Αγρινίου.

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Αγρινίου ,  θα διενεργήσει με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1δ του Ν.3852/2010,  την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου

29-5-2015,Προμήθεια μηχανημάτων συντήρησης πρασίνου.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Αγρίνιο ,  29/5/2015

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ                                            Αρίθμ. Πρωτ.: 31614

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Παλαμά & Μαβίλη 6

Πληροφορίες : Σταύρου  Δήμητρα

Τηλέφωνο: 2641360274-25

Fax: 2641052543

e-mail : dagrpromithion@agrinio.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Θέμα: «Προμήθεια μηχανημάτων συντήρησης πρασίνου για τις ανάγκες του  Tμήματος Συντήρησης Πρασίνου του Δήμου Αγρινίου »

CPV:  16311100-9

Ο Δήμος Αγρινίου πρόκειται να προβεί στη συλλογή σφραγισμένων προσφορών, για την προμήθεια διαφόρων μηχανημάτων συντήρησης πρασίνου (χλοοκοπτικές μηχανές) για την κάλυψη  των αναγκών του  Τμήματος  Συντήρησης  Πρασίνου του Δήμου.  Αναλυτικά  η προμήθεια έχει ως  έχει :

Α) Είδη - Τεχνικές  προδιαγραφές

Η προμήθεια αφορά μηχανήματα καινούργια, γνωστής και αναγνωρισμένης εταιρείας κατασκευής που καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους. Για τα μηχανήματα θα πρέπει να υπάρχει εντός της πόλης του Αγρινίου  εξουσιοδοτημένο συνεργείο ,  για την  άμεση  αποκατάσταση των βλαβών   που θα παρουσιαστούν κατά τη χρήση τους και τη συντήρησή τους με γνήσια ανταλλακτικά.

Αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές τους  έχουν ως εξής:

1. Χλοοκοπτική   μηχανή καινούρια , αμεταχείριστη, ικανή για χρήση σε μεγάλες επιφάνειες γκαζόν, όπως πάρκα, πλατείες, κλπ. Με δυνατό κινητήρα για καλή απόδοση κοπής και ελαφρύ περίβλημα από σκληρό πολυμερές με πλαίσιο από χαλύβδινο έλασμα.  Με σύστημα κίνησης χωρίς διαβαθμίσεις, ρυθμιζόμενη λαβή με τρεις θέσεις ύψους και τραβέρσα και κεντρικός ρυθμιστής ύψους κοπής με 7 σκάλες. Εξαιρετικές ιδιότητες κοπής και συλλογής χόρτου για χλοοτάπητες. Με ευρύχωρο χορτοσυλλέκτη 60 λτ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κινητήρας  

Βενζίνης

Βάρος kg

32

Πλάτος κοπής cm

43

Ύψος κοπής mm

25-80

Ταχύτητα km/h

2,4-5,2

Ονομαστική ισχύς στις στροφές εργασίας

2,3kw/3,2hp ,                         2800 στροφές/λεπτό

Κυβισμός

190cc

Χλοοτάπητας m²

Έως  1.200

Χωρητικότητα χορτοσυλλέκτη l

60

Εκκίνηση/διακοπή

HS/MS

Εγγυημένη στάθμη θορύβου σε Lwad dB (A)

96

Μετρημένη στάθμη ηχοπίεσης LpA dB (A)

81

Τιμή κραδασμών σε ahw m/s²

8,6

Συντελεστής ανασφάλειας K m/s²

3,44

hs= εκκίνηση από την μπάρα του τιμονιού

ms= διακόπτης ασφάλειας κινητήρα

 

2. Χλοοκοπτική  μηχανή καινούρια , αμεταχείριστη, ικανή για χρήση σε μεγάλες επιφάνειες γκαζόν, όπως πάρκα, πλατείες, κλπ.  Με δυνατή βενζινοκίνητη μηχανή κοπής γκαζόν για μεγάλους χλοοτάπητες. Με σύστημα εύκολης κίνησης με αυτόματο τσοκ και κινητήρα ομαλής λειτουργίας . Ανθεκτικό περίβλημα από αλουμίνιο με πλευρικές προστατευτικές λωρίδες και προφυλακτήρα επαφής εμπρός. Κατάλληλη κυρίως για χρήση σε μεγάλους χλοοτάπητες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κινητήρας

Βενζίνης

Βάρος kg

43

Πλάτος κοπής cm

48

Ύψος κοπής mm

30-85

Ταχύτητα km/h

2,4-4,6

Χλοοτάπητας m²

Έως 2.000

Χωρητικότητα χορτοσυλλέκτη l

75

Εκκίνηση/διακοπή

HS/MS

Εγγυημένη στάθμη θορύβου σε Lwad dB (A)

96

Μετρημένη στάθμη ηχοπίεσης LpA dB (A)

83

Τιμή κραδασμών σε ahw m/s²

3,5

Συντελεστής ανασφάλειας K m/s²

1,75

Ονομαστική ισχύς στις στροφές εργασίας

2,3kw/3,2hp ,                         2800 στροφές/λεπτό

Κυβισμός

190cc

hs= εκκίνηση από την μπάρα του τιμονιού

ms= διακόπτης ασφάλειας κινητήρα

3.Αυτοπροωθούμενη χλοοκοπτική μηχανή κοπής γκαζόν καινούρια, αμεταχείριστη, ικανή για χρήση σε μεγάλες επιφάνειες γκαζόν, όπως πάρκα, πλατείες, κλπ.  Δυνατή βενζινοκίνητη που θα προσφέρει πολύ καλά αποτελέσματα κοπής και υπέροχη εμφάνιση χλοοτάπητα. Θα φέρει  τεχνολογία πλαισίου κοπής που να έχει σχεδιαστεί για να δημιουργεί ροή αέρα προς τα πάνω καθώς περιστρέφεται. Αυτή η ροή αέρα σηκώνει το γρασίδι ώστε να δημιουργηθεί ένα ομοιόμορφα κομμένο γκαζόν. Στη συνέχεια η ροή αέρα μεταφέρει τα κομμάτια του γκαζόν στο συλλέκτη μέσω του αγωγού. Αυτή η διαδικασία γεμίζει το συλλέκτη εξαιρετικά αποτελεσματικά δίνοντάς σας τη δυνατότητα να λειτουργεί για πολλή ώρα χωρίς διακοπή. Η μηχανή θα έχει ανθεκτικό σχεδιασμό για να προσφέρει μέγιστη διάρκεια ζωής. Θα διαθέτει επίσης σύστημα με χειριστήριο ελέγχου ταχύτητας και στα δύο χέρια ώστε η ρύθμιση της ταχύτητας  να μπορεί να γίνει με το αριστερό ή το δεξί χέρι. Αυτό θα εξασφαλίζει εργονομική λειτουργία και θα κάνει πιο εύκολη την εργασία γύρω από φράχτες και εμπόδια, καθώς θα μπορεί εάν αφεθεί το ένα χειριστήριο η χλοοκοπτική μηχανή να δουλεύει ακόμα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κινητήρας

Βενζίνης

Βάρος kg

40

Πλάτος κοπής cm

48

Ύψος κοπής mm

25-75

Ταχύτητα km/h

 0-5,4

Χωρητικότητα χορτοσυλλέκτη l

60

Μετάδοση κίνησης

Χειριστήριο ελέγχου ταχύτητας

Βήματα ύψους κοπής

5

Εγγυημένη στάθμη θορύβου σε Lwad dB (A)

95

Συντελεστής ανασφάλειας K m/s²

1,75

Ονομαστική ισχύς στις στροφές εργασίας

2,4kW  2900 στροφές  ανά λεπτό

 Κυβισμός

190 cm³

 

Β) Ποσότητα – Προϋπολογισμός 

Οι ποσότητες  των μηχανημάτων  και ο ενδεικτικός  προϋπολογισμός    έχουν ως εξής:

A/A

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔ.  ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ       ( χωρίς  ΦΠΑ)

1

Χλοοκοπτική μηχανή βενζινοκίνητη αυτοκινούμενη βάση προδιαγραφών 1

Τεμ.

1

600,00

2

Χλοοκοπτική μηχανή βενζινοκίνητη αυτοκινούμενη βάση προδιαγραφών 2

Τεμ.

1

700,00

3

Χλοοκοπτική μηχανή βενζινοκίνητη αυτοκινούμενη βάση προδιαγραφών 3

Τεμ.

1

500,00

Η  δαπάνη  θα  βαρύνει  τον  Κ.Α. 35-7131.002 του προϋπολογισμού  έτους  2015 στον οποίο προβλέπεται  ανάλογη πίστωση. 

Γ)Τρόπος   παράδοσης

Τα μηχανήματα  θα παραδοθούν  τμηματικά  στο Δήμο Αγρινίου, ανάλογα με τις ανάγκες  της Υπηρεσίας,   εντός   τριών (3) ημερών από την  παραγγελία  τους. Όλα τα μηχανήματα θα πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως και επακριβώς στις  παραπάνω αναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές.  Ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει  άμεσα  το μηχάνημα  που αποδειχθεί ελαττωματικό ή που δε συμμορφώνεται με τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της παρούσης.

Δ) Κατάθεση προσφορών-Δικαιολογητικά 

Oι ενδιαφερόμενοι  πρέπει  να  καταθέσουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο  προσφορά,   για το σύνολο   των  ποσοτήτων ανά είδος, ως την Πέμπτη   4/6/2015  και ώρα  11:00 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου ( οδός Παλαμά και Μαβίλη  6- 3ος όροφος - Τ.Κ. 30100 Αγρίνιο) . 

Ο Φάκελος  της προσφορά  θα  περιέχει  τα παρακάτω:

1. Τεχνική προσφορά  η οποία θα  περιλαμβάνει :

α)  Τεχνική  Περιγραφή των προσφερόμενων  ειδών

β) Τεχνικό φυλλάδιο, κατάλογο  ή άλλο έντυπο υλικό  όπου  θα αναφέρονται   με σαφήνεια όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου μηχανήματος  αλλιώς  η προσφορά δεν θα γίνεται αποδεκτή.

γ)την εγγύηση του προσφερόμενου μηχανήματος  η οποία  θα είναι διάρκειας  τουλάχιστον ενός (1) έτους.

δ)Βεβαίωση όπου θα δηλώνεται το εξουσιοδοτημένο συνεργείο  του μηχανήματος, εντός της πόλης  του Αγρινίου,  για την άμεση αποκατάσταση των βλαβών  και τη συντήρησή τους  με γνήσια ανταλλακτικά.

2. Οικονομική  προσφορά

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε  στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου  κατά τις εργάσιμες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

                                                                                          Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                                                        ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΝΤΑΣ

 

12-5-2015,Πλύσιμο – γρασάρισμα οχημάτων - μηχανημάτων των Υπηρεσιών του Δήμου

Ο Δήμαρχος Αγρινίου διακηρύττει ότι εκτίθεται, ύστερα από την  αρίθμ.108/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, σε δημόσιο πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή η εργασία: Πλύσιμο

12/5/2015 Περίληψη δημοπρασίας εγκαταλελειμμένων οχημάτων

Περίληψη δημοπρασίας εγκαταλελειμμένων οχημάτων

12-5-2015,Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του ΔΑΚ Αγρινίου και των δομών του Νομικού Προσώπου ΚΟΙ.ΠΑ. του Δήμου

 

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Αγρινίου ,  θα διενεργήσει με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1δ του Ν.3852/2010,  την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου

24-4-2015,Απευθείας ανάθεση για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών (επιστολική αλληλογραφία) Δήμου Αγρινίου.

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Αγρινίου,  θα διενεργήσει με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1δ του Ν.3852/2010,  την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών (επιστολική αλληλογραφία) , όπως περιγράφεται

20-04-2015, Διευκρινήσεις για τον διαγωνισμό Χλωρίωση

Διευκρινήσεις για τον διαγωνισμό  «Χλωρίωση ,Συντήρηση-Αναβάθμιση Χλωριοτήρων Αντλιοστασίων Δ. Ενοτήτων Δήμου Αγρινίου»

17-4-2015,Προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοτυπικού χαρτιού και αναλωσίμων εκτυπωτών-φαξ-φωτοτυπικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου

Ο Δήμαρχος Αγρινίου διακηρύσσει ότι εκτίθεται, ύστερα από την αριθ.85/2015 Απόφασή Οικονομικής Επιτροπής, σε πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, η προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοτυπικού χαρτιού  και αναλωσίμων εκτυπωτών – fax  και 

17-4-2015 Διακήρυξη εκμίσθωσης περιπτέρου στην οδό Μαβίλη

Διακήρυξη εκμίσθωσης περιπτέρου στην οδό Μαβίλη στη ΔΚ Αγρινίου

17-4-2015 Διακήρυξη εκμίσθωσης περιπτέρου στην οδό Θυσίας

Εκμίσθωση περιπτέρου στην οδό Θυσίας στη ΔΚ Αγρινίου

8-4-2015, Προμήθεια διαφορων εργαλείων για τις Υπηρεσίες του Δήμου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Αγρίνιο , 7-4-2015

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ                                                          Αρίθμ. Πρωτ.: 19372

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Παλαμά & Μαβίλη 6

Τηλέφωνο: 2641360274-277 

Fax: 2641052543

e-mail : dagrpromithion@agrinio.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Θέμα: «Προμήθεια διαφόρων εργαλείων χειρός για τις ανάγκες των Υπηρεσιών  του Δήμου  Αγρινίου »

 

Ο Δήμος Αγρινίου πρόκειται να προβεί στη συλλογή σφραγισμένων προσφορών, για την προμήθεια διαφόρων εργαλείων χειρός για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου . Αναλυτικά  η προμήθεια έχει ως  έχει :

 

Α) Είδη - Τεχνικές  προδιαγραφές

Πρόκειται για  την προμήθεια  εργαλείων  με  τις  παρακάτω  τεχνικές  προδιαγραφές : 

1. Διάφορα εργαλεία χειρός (φτυάρια, σκαλιστήρια, γκασμάδες, τσουγκράνες, κλπ.), κατασκευασμένα από  ατσάλινη  λάμα  με   ξύλινη χειρολαβή.

2.Πρίονι κλαδέματος χειρός επαγγελματικό  ενδεικτικού  τύπου Samurai  ή αντίστοιχο,  με λάμα 24 cm, κυρτή, σταθερή. Από θερμικά επεξεργασμένο ανθρακούχο ατσάλι με επικάλυψη χρωμίου ,αντισκωριακή  προστασία,  διπλής κοπής,  λαβή επενδεδυμένη με καουτσούκ. Με θήκη που προσαρμόζεται στη ζώνη.   Να  φέρει σταμπωτή σφραγίδα επωνυμίας και του μοντέλου.

3.Πιρούνες κηπουρικής  (δικριάνια ) με τέσσερα δόντια και ξύλινο στυλιάρι.

4. Κλαδευτήρι χειρός με  ασφάλεια για την ασφάλιση του εργαλείου όταν αυτό είναι κλειστό.  Με χρωμιωμένο  σώμα  ψαλιδιού με προστασία  από τη διάβρωση.Να  είναι ικανό να κάνει μια καθαρή και λεία τομή σε κλαδιά διαμέτρου έως 20mm.

5. Μεταλλική συρματόσκουπα μαζί με ξύλινο  κοντάρι   και μηχανισμό ρύθμισης πλάτους σάρωσης.

6. Κλαδευτήρι κορυφής  τηλεσκοπικό  με λεπίδα με αντικολλητική επίστρωση και μέγιστη διάμετρος κοπής 30 χιλ. Έως 3.5μ κάθετη κοπή. Ρυθμιζόμενο κοντάρι.

7.Ψαλίδι κλάδου με πριόνι , με  τηλεσκοπικό κοντάρι  και  ρυθμιζόμενη λαβή που μπορεί να τοποθετηθεί στην επιθυμητή θέση. Με λάμα με αντικολλητική επίστρωση που αντιστέκεται στη σκουριά και μειώνει τη τριβή κατά το κόψιμο. Με περιστρεφόμενη λαβή 180ο προσαρμόζεται στην επιθυμητή γωνία κλαδέματος

Με ελαφρύ κοντάρι από σωλήνα αλουμινίου. Με ανθεκτικό κλείδωμα ασφαλείας

8.Ιμάντας  ανάρτησης  χορτοκοπτικού   διπλός,  σε μορφή γιλέκου , με γάντζο ταχείας  απασφάλισης . Να είναι  ρυθμιζόμενος με σφουγγάρι στα δύο λουριά και στο σημείο επαφής του χορτοκοπτικού με το σώμα του ανθρώπου.

9.   Κοντάρι ( στειλιάρι ) ξύλινο   για τα  εργαλεία χειρός  (φτυάρια, σκαλιστήρια, γκασμάδες, τσουγκράνες, κλπ.) σε διάφορα  μεγέθη .

10. Οικοδομικό  μεταλλικό  καρότσι  μπετού  βαρέως τύπου   χωρητικότητας 90-100  λίτρων.   

 

Β) Ποσότητες 

Οι ποσότητες  των  παραπάνω  εργαλείων ανά  Υπηρεσία   έχουν ως εξής:

 

1) Για  το Τμήμα  Συντήρησης  Πρασίνου

A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Διάφορα εργαλεία χειρός:φτυάρια, σκαλιστήρια, γκασμάδες, τσουγκράνες, κλπ.)

 

Τεμ.

40

2

Χειροπρίονα

Τεμ.

20

3

Πιρούνες κηπουρικής

Τεμ.

10

4

Κλαδευτήρι χειρός

Τεμ.

20

5

Μεταλλική  συρματόσκουπα μαζί με κοντάρι

Τεμ.

30

6

Κλαδευτήρι κορυφής τηλεσκοπικό

Τεμ

2

7

Ψαλίδι Κλάδου με Πριόνι με Τηλεσκοπικό Κοντάρι

Τεμ

2

9

Ιμάντας ανάρτησης για χορτοκοπτικό

Τεμ

9

10

Οικοδομικό  καρότσι

τεμ

1

 

2)  Για το Τμήμα Κοιμητηρίων

A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Εργαλεία χειρός :φτυάρι

Τεμ.

10

2

Εργαλεία χειρός: τσαπί  πλατύ

Τεμ

4

3

Εργαλεία χειρός: κασμάς

τεμ

4

4

Εργαλεία χειρός :λισγάρι

Τεμ

 

8

5

Κοντάρι   ξύλινο  διάφορα μεγέθη

Τεμ

 

50

6

Οικοδομικό  καρότσι

τεμ

1

 

 

3) Για το  Τμήμα Καθαριότητας

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Μεταλλική  συρματόσκουπα  μαζί με κοντάρι 

Τεμ.

20

 

Η δαπάνη της προμήθειας των παραπάνω ειδών   θα βαρύνει τον   προϋπολογισμό  έτους 2015 στον οποίο έχει δεσμευτεί   ανάλογη  πίστωση . 

 Γ)Τρόπος   παράδοσης

Οι παραπάνω ποσότητες είναι ενδεικτικές με δυνατότητα  αυξομειώσεων των ποσοτήτων ανά είδος  ανάλογα με τις ανάγκες. Ο Δήμος δεν δεσμεύεται για την προμήθεια όλων των ειδών και την απορρόφηση όλων των ποσοτήτων, κατά τη διάρκεια του έτους.

 Η  προμήθεια  θα γίνει τμηματικά  ή στο σύνολό τους , ανάλογα με τις  ανάγκες των Υπηρεσιών.  Η παράδοση  των ειδών θα γίνεται εντός 5 ημερών από την παραγγελία, ενώπιον της αρμόδιας  επιτροπής  παραλαβής  η οποία και θα υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο.

Δ) Κατάθεση προσφορών-Δικαιολογητικά 

Oι ενδιαφερόμενοι πρέπει  να καταθέσουν προσφορά  για το σύνολο  των ποσοτήτων ανά  είδος,  ως  την  Πέμπτη 16/4/2015     και ώρα  11:00 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου ( οδός Παλαμά και Μαβίλη  6- 3ος όροφος - Τ.Κ. 30100 Αγρίνιο. Μειοδότης  αναδεικνύεται  αυτός  που   προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε  στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου  κατά τις εργάσιμες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

                                                                     Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                                  ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΝΤΑΣ

 

 

 

 

8-4-2015, Προμήθεια αναλωσίμων για τισ ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου.

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Αγρίνιο , 7-4-2015

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ                                                      Αρίθμ.  Πρωτ.: 19369

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ.  Δ/νση : Παλαμά & Μαβίλη 6

Τηλέφωνο: 2641360274-25

Fax: 2641052543

e-mail : dagrpromithion@agrinio.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα:«Προμήθεια διαφόρων αναλωσίμων υλικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου με απευθείας ανάθεση.»

 

Ο Δήμος Αγρινίου πρόκειται να προβεί στη συλλογή σφραγισμένων προσφορών, για την προμήθεια διαφόρων αναλωσίμων υλικών  για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου . Αναλυτικά  η προμήθεια έχει ως  εξής:

 

Α) Είδη - Τεχνικές  προδιαγραφές

Πρόκειται για  τα παρακάτω είδη με τις αντίστοιχες τεχνικές :

ΟΜΑΔΑ Α΄ 

1. Βιομηχανικός συσσωρευτής για τις κινητές μονάδες σήμανσης.

Μπαταρία Τεχνολογίας Deep - Cycle AGM βαθιάς εκφόρτισης 8D- AGM - 12V

180Ah , για εφαρμογές υψηλών απαιτήσεων, με ειδικές σχάρες για αντίσταση στους

κραδασμούς, σχεδιασμένες για εφαρμογές βαρέως τύπου.

Συμπαγής κατασκευή με παχύτερες πλάκες . Μακρά διάρκεια ζωής κάτω από επανειλημμένους κύκλους φόρτισης – εκφόρτισης. Καλή απόδοση εκκίνησης. Διαστάσεων έως 55cm x 25cm.

(ενδεικτικά: κύκλοι ζωής σε βάθος εκφόρτισης 80% : 250

κύκλοι ζωής σε βάθος εκφόρτισης 75% : 300

 κύκλοι ζωής σε βάθος εκφόρτισης 50% : 600)

2. Μπαταρία για χορτοκοπτικό μηχάνημα 12V.

Θα είναι χωρητικότητας 18Ah και διαστάσεων 17x16x8cm.

ΟΜΑΔΑ Β΄

1.Μεσινέζα για χορτοκοπτικό: Μεσινέζα χορτοκοπτικού κυκλικής διατομής 3.3mm. Καρούλι 150μ.

2.Μεσινέζα για χορτοκοπτικό: Μεσινέζα χορτοκοπτικού κυκλικής διατομής 3.3mm. Καρούλι  20μ.

Β. Ποσότητα  

Οι ποσότητες και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανά Υπηρεσία  έχουν ως εξής:

1)Για το τμήμα Συντήρησης Πρασίνου

ΟΜΑΔΑ Α΄

A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Βιομηχανικός συσσωρευτής

Τεμ.

2

2

Μπαταρία για χορτοκοπτικό μηχάνημα 12V.

Τεμ.

1

ΟΜΑΔΑ Β΄

1

Μεσινέζα 3.3mm. Καρούλι 150μ.

Τεμ.

25

 

2. Για το τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Μεσινέζα   3,3mm καρούλι 20μέτρων

Τεμ.

      10

Η δαπάνη της παραπάνω προμήθειας βαρύνει τον προϋπολογισμό  έτους 2015 στον οποίο έχει δεσμευτεί  ανάλογη  πίστωση  . 

 

Οι  παραπάνω ποσότητες είναι ενδεικτικές με δυνατότητα  αυξομειώσεων των ποσοτήτων ανά είδος  ανάλογα με τις ανάγκες. Ο Δήμος δεν δεσμεύεται για την προμήθεια όλων των ειδών και την απορρόφηση όλων των ποσοτήτων, κατά τη διάρκεια του έτους.

 

Γ)Τρόπος   παράδοσης

Η προμήθεια  θα γίνει τμηματικά  και ανάλογα με τις ανάγκες  των Υπηρεσιών του Δήμου.  Η παράδοση  των ειδών θα γίνεται  εντός  5 ημερών  από την   παραγγελία, στις αποθήκες της αντίστοιχης υπηρεσίας, ενώπιον της αρμόδιας  επιτροπής  παραλαβής  η οποία και θα υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο.

 

Δ) Κατάθεση προσφορών-Δικαιολογητικά 

Oι ενδιαφερόμενοι  πρέπει  να  καταθέσουν  προσφορά  για το σύνολο των  ποσοτήτων ανά είδος   ως την  Πέμπτη  16/4/2015  και ώρα  11:00 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου ( οδός Παλαμά και Μαβίλη  6- 3ος όροφος - Τ.Κ. 30100 Αγρίνιο.  Μειοδότης  αναδεικνύεται  αυτός  που   προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος. 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε  στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου  κατά τις εργάσιμες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΝΤΑΣ

3-4-2015,Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για το έτος 2015-2016

Ο  Δήμαρχος Αγρινίου  διακηρύττει ότι εκτίθεται , ύστερα από την  αρίθμ.69/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, σε ηλεκτρονικό ανοικτό τακτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την

31-3-2015 Διαγωνισμός για την περίφραξη Κοιμητηρίου Αγρινίου

Διαγωνισμός για την περίφραξη Κοιμητηρίου Αγρινίου

12-3-2015, Προμήθεια μηχανημάτων συντήρησης πρασίνου .

Ο Δήμος Αγρινίου πρόκειται να προβεί στη συλλογή σφραγισμένων προσφορών, για την προμήθεια διαφόρων μηχανημάτων συντήρησης πρασίνου (αλυσοπρίονα, χορτοκοπτικά, χλοοκοπτικές μηχανές) για την κάλυψη  των αναγκών του  Τμήματος  Συντήρησης  Πρασίνου του Δήμου.  Αναλυτικά  η προμήθεια έχει ως  έχει :

5-3-2015, Προμήθεια πασσάλων στήριξης για το Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου .

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Αγρίνιο , 5-3-2015

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ                                                   Αρίθμ. Πρωτ.: 12251

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Παλαμά & Μαβίλη 6

Τηλέφωνο: 2641360274-257 

Fax: 2641052543

e-mail : dagrpromithion@agrinio.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: «Προμήθεια ξύλινων πασσάλων στήριξης δέντρων για τις ανάγκες του   Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου του Δήμου Αγρινίου».

CPV:  34928210-3

Ο Δήμος Αγρινίου πρόκειται να προβεί στη συλλογή σφραγισμένων προσφορών, για την προμήθεια πασσάλων στήριξης δέντρων για τις ανάγκες του τμήματος Συντήρησης Πρασίνου. Αναλυτικά η προμήθεια  έχει ως εξής :

Α) Είδη - Τεχνικές  προδιαγραφές

 Πρόκειται για πασσάλους ευθυτενής, αποφλοιωμένους, βερνικωμένου , πελεκητοί στο κάτω άκρο, από ξυλεία καστανιάς. Το ύψος του πασσάλου πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,5 μέτρα έως 3,0 μέτρα, ενώ η διατομή του τουλάχιστον Φ50. Ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει κάθε τεμάχιο που αποδειχθεί ελαττωματικό.

Β) Ποσότητα – Προϋπολογισμός 

 Η  ποσότητα και ο  ενδεικτικός προϋπολογισμός  των υπό προμήθεια  ειδών έχει ως εξής:

A/A

CPV

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ευρώ)

1

34928210-3

Ξύλινοι πάσσαλοι.

Τεμ.

250

3,00

Η δαπάνη  θα βαρύνει τον Κ.Α.  35-6692.010 του προϋπολογισμού  έτους 2015 στον οποίο έχει δεσμευτεί   πίστωση . 

Γ)Τρόπος   παράδοσης

Λόγω της φύσης του ειδών  η προμήθεια  θα γίνει τμηματικά  και ανάλογα με τις ανάγκες του  Τμήματος  Συντήρησης  Πρασίνου.  Η παράδοση  των ειδών θα γίνεται εντός 5 ημερών από την παραγγελία, ενώπιον της αρμόδιας  επιτροπής  παραλαβής  η οποία και θα υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο.

Ο Δήμος δε υποχρεούται στην  εξάντληση  των  ποσοτήτων  ή του προϋπολογισμού. 

Δ) Κατάθεση προσφορών-Δικαιολογητικά 

Oι ενδιαφερόμενοι  πρέπει  να  καταθέσουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο  προσφορά,   για το σύνολο των  ποσοτήτων, ως την  Τετάρτη  11/3/2015  και ώρα  11:00 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου ( οδός Παλαμά και Μαβίλη  6- 3ος όροφος - Τ.Κ. 30100 Αγρίνιο.  

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε  στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου  κατά τις εργάσιμες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

                                                                                                O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                                                               ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΝΤΑΣ

5-3-2015,Προμήθεια φυτοπροστατευτικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Αγρινίου.

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Αγρίνιο ,  5-3-2015

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ                                               Αρίθμ. Πρωτ.: 12249

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Παλαμά & Μαβίλη 6

Τηλέφωνο: 2641360274-25

Fax: 2641052543

e-mail : dagrpromithion@agrinio.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: «Προμήθεια φυτοπροστατευτικού υλικού για τις ανάγκες  των Υπηρεσιών του Δήμου».

CPV.:  24452000-7, 24453000-4, 24457000-2

 

Ο Δήμος Αγρινίου πρόκειται να προβεί στη συλλογή σφραγισμένων προσφορών, για την προμήθεια φυτοπροστατευτικού υλικού (εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων, ζιζανιοκτόνων)  για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου  και του  Δημοτικού Αθλητικού  Κέντρου  του Δήμου  Αγρινίου.

Αναλυτικά η προμήθεια  έχει ως εξής :

Α) Είδη - Τεχνικές  προδιαγραφές

Πρόκειται  για  φυτοπροστατευτικό  υλικό που διαθέτει  σχετική άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα και είναι σύμφωνα με :

-την οδηγία του Συμβουλίου της ΕΕ 91/414/ΕΟΚ , βάσει της οποίας εκδόθηκε το ΠΔ 115/1997 (ΦΕΚ 104/τ.Α΄/30-5-1997)

-τον Ν. 721/06-10-1977 (ΦΕΚ 298/ τ. Α΄/07-10-1977)

-τον Ν. 2538/ 1997 (ΦΕΚ 242/ τ. Α΄/01-12-1997)

Το κείμενο της ετικέτας του προϊόντος θα είναι σύμφωνα με το αρ. 22 παρ. 1 του Ν. 721/77 και θα  αναγράφεται:

-η εμπορική και επιστημονική ονομασία

-η περιεκτικότητα

-η ημερομηνία λήξης

-το σήμα με το βαθμό της κλίμακας τοξικότητας

Η συσκευασία θα είναι αναλλοίωτη, δεν θα έχει σημάδια διαρροών και δεν θα έχουν παραβιαστεί οι ταινίες ασφαλείας.

Η ημερομηνία λήξης της δραστικής ουσίας του κάθε προς προμήθεια σκευάσματος δεν θα είναι προγενέστερη από τις 31.12.2015.

Συγκεκριμένα για το κάθε είδος ξεχωριστά θα ισχύουν τα παρακάτω:

1 ) Για το Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου

Α. ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ

1.Σκεύασμα  με τη  δραστική ουσία Deltamethrine 2,5% β/ο : Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την αντιμετώπιση μυζητικών και μασητικών εντόμων.

2. Σκεύασμα  με τη  δραστική ουσία Lambda cyhalothrin 1,5%: Eυρέως φάσματος πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο και δρα δι’ επαφής και διά στομάχου με προληπτική και κατασταλτική δράση, για την αντιμετώπιση μυζητικών καθώς και μασητικών εντόμων σε διάφορες καλλιέργειες

3 Σκεύασμα  με τη  δραστική ουσία Intoxacarb 30%  : Εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση λεπιδοπτέρων.

Β. ΖΙΖΑΝΤΙΟΚΤΟΝΑ

1. Σκεύασμα  με τη  δραστική ουσία Glyphosate οξύ 36% β/ο. Μεταφυτρωτικό διασυστηματικό, μη εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών (αγρωστωδών, πλατύφυλλων ζιζανίων) και υδροχαρών ζιζανίων, ξυλωδών φυτών.

2. Σκεύασμα  με τη  δραστική ουσία Triclopyr 48% : Διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο-θαμνοκτόνο για βάτα, πουρνάρια και άλλα σκληρά ανεπιθύμητα φυτά σε ακαλλιέργητες εκτάσεις

3. Σκεύασμα  με τη  δραστική ουσία 2,4D οξύ : 45% β/ο (Γαλάκτωμα, λάδι σε νερό): Μεταφυτρωτικό εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο φυλλώματος για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων.

4. Σκεύασμα  με τη  δραστική ουσία Clopyralid 10% : Εκλεκτικό διασυστηματικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο πλατύφυλλων ζιζανίων των οικογενειών Compositae, Polygonaceae, Umbeliferae και Leguminosae.

Γ. ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ

1. Σκεύασμα  με τη  δραστική ουσία Fosetyl Al  80% β/β : Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με δράση προστατευτική και θεραπευτική. Καταπολεμά μύκητες όπως φυτόφθορα, πίθιουμ ή περονόσπορο. Πρόληψη και αντιμετώπιση μυκητολογικών προσβολών σε χλοοτάπητες ή κωνοφόρα.

2. Σκεύασμα  με τη  δραστική ουσία Ιprodione 50% β/ο:   Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική και θεραπευτική δράση, που δρά παρεμποδίζοντας την ανάπτυξη του μυκηλίου και τη βλάστηση των σπορίων στους ευαίσθητους μήκυτες.

3. Σκεύασμα  με τη  δραστική ουσία Myclobutanil 20% : Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση 

 

2)Για το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο

 Α. ΖΙΖΑΝΤΙΟΚΤΟΝΑ

1. Σκεύασμα  με τη  δραστική ουσία Glyphosate οξύ 36% β/ο. Μεταφυτρωτικό διασυστηματικό, μη εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών (αγρωστωδών, πλατύφυλλων ζιζανίων) και υδροχαρών ζιζανίων, ξυλωδών φυτών.

Β. ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ

1. Σκεύασμα  με τη  δραστική ουσία Fosetyl Al  80% β/β : Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με δράση προστατευτική και θεραπευτική. Καταπολεμά μύκητες όπως φυτόφθορα, πίθιουμ ή περονόσπορο. Πρόληψη και αντιμετώπιση μυκητολογικών προσβολών σε χλοοτάπητες ή κωνοφόρα.

2.Σκεύασμα  με τη  δραστική ουσία metalaxyl-Μ: 4% (β/β) και mancozeb: 64% (β/β): Διασυστηματικό  μυκητοκτόνο με δράση προστατευτική και θεραπευτική  για μύκητες που προσβάλλουν καλλωπιστικά φυτά   και χλοοτάπητες.

Β) Ποσότητα – Προϋπολογισμός 

Οι ποσότητες  και ο ενδεικτικός  προϋπολογισμός   ανά Υπηρεσία έχουν ως εξής:

1) Για το Τμήμα   Συντήρησης   Πρασίνου

A/A

CPV

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ

ΣΥΣΚΕΥΑ- ΣΙΑ

ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ

ΕΝΔ.  ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

Α. ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ

1

24452000-7

Deltamethrine 2,5% 

500CC

10

19,00

2

24452000-7

Lamda cyhalothrin 1,5% 

1 LT.

10

10,00 

3

24452000-7

Intoxacarb 30%

75GR.

5

28,00

Β. ΖΙΖΑΝΤΙΟΚΤΟΝΑ

1

24453000-4

Glyphosate 36%

5 LT.

10

38,00 

2

24453000-4

Triclopyr 48%

1LT.

9

80,00 

3

24453000-4

2,4D : 45% 

40CC

20

7,00 

4

24453000-4

Clopyralid 10% 

50CC

9

45,00 

Γ. ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ

1

24457000-2

Fosetyl Al  80%

1KG

5

27,00 

2

24457000-2

Ιprodione 50% 

200CC

5

20,00 

3

24457000-2

Myclobutanil 20%

250CC

5

20,00 

Η δαπάνη  θα βαρύνει τον Κ.Α.  35-6693.001 του προϋπολογισμού  έτους 2015 στον οποίο έχει δεσμευτεί  ποσό 3.000,00Ευρώ . 

 

2 )Για το  Δημοτικό  Αθλητικό Κέντρο

 A/A

CPV

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ

ΣΥΣΚΕΥΑ-ΣΙΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

Α. ΖΙΖΑΝΤΙΟΚΤΟΝΑ

1 

24453000-4

Glyphosate 36%

5 LT.

15 

38,00 

Β. ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ

1

24457000-2

Fosetyl Al  80%

400gr

25

27,00 

2

24457000-2

metalaxyl-Μ: 4%
mancozeb: 64%   

500gr

25

20,00

Η δαπάνη  θα βαρύνει τον Κ.Α. 15-6693.001 του προϋπολογισμού  έτους 2015 στον οποίο έχει δεσμευτεί  ποσό  1.500,00Ευρώ .  

Γ)Τρόπος   παράδοσης

Λόγω της φύσης του ειδών  η προμήθεια  θα γίνει τμηματικά  και ανάλογα με τις ανάγκες των  υπηρεσιών  του Δήμου.  Η παράδοση  των ειδών θα γίνεται εντός 5 ημερών από την παραγγελία, σε σφραγισμένες (άθικτες ) και καθαρές συσκευασίες , ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής  η οποία και θα υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο.

Ο Δήμος δε υποχρεούται στην  εξάντληση  των  ποσοτήτων  ή του προϋπολογισμού  ανά Υπηρεσία.

Δ) Κατάθεση προσφορών-Δικαιολογητικά 

Οι ενδιαφερόμενοι   πρέπει   να  καταθέσουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ,  προσφορά  για το σύνολο  των ειδών και ποσοτήτων ανά  υπηρεσία , ως την Τετάρτη   11/3/2015  και ώρα  11:00 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου ( οδός Παλαμά και Μαβίλη  6- 3ος όροφος - Τ.Κ. 30100 Αγρίνιο ).

Ο Φάκελος  της προσφορά  θα περιλαμβάνει  τα παρακάτω:

1. Τεχνική προσφορά

2. Οικονομική  προσφορά

Με  την τεχνική  προσφορά τους οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν :

α) άδεια εμπορίας του  προσφερόμενου προϊόντος

β) δελτίο δεδομένων ασφαλείας του  προσφερόμενου προϊόντος.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε  στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου  κατά τις εργάσιμες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

                                                                                                  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ  ΓΚΟΥΝΤΑΣ

 

 

 

 

  

5-3-2015, Προμήθεια λιπασμάτων γαι την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Αγρίνιο ,  5-3-2015

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ                                                Αρίθμ. Πρωτ.: 12247

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Παλαμά & Μαβίλη 6

Τηλέφωνο: 2641360274-277 

Fax: 2641052543

e-mail : dagrpromithion@agrinio.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: «Προμήθεια λιπάσματος για τις ανάγκες  των Υπηρεσιών του Δήμου".

CPV.  24440000-0 

 

Ο Δήμος Αγρινίου πρόκειται να προβεί στη συλλογή σφραγισμένων προσφορών, για την προμήθεια λιπασμάτων για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου και  του  Δημοτικού Αθλητικού  Κέντρου  του Δήμου Αγρινίου. Αναλυτικά  τα στοιχεία της προμήθειας έχουν ως εξής:

Α) Τεχνικές  προδιαγραφές

 Πρόκειται  για λίπασμα   κοκκώδες, χημικό, με αναλογία 12 (Άζωτο) -8 (Φώσφορο)-16(Κάλιο) + 3MgΟ+B+Fe+Zn. Θα είναι κατάλληλο για εφαρμογή τους ανοιξιάτικους και φθινοπωρινούς μήνες. Το λίπασμα θα πρέπει να έχει ομοιογενή σύσταση, χωρίς βώλους συσσωματώματα, χωρίς να έχει απορροφήσει υγρασία και με αναλλοίωτη την αρχική του υφή.

 Η συσκευασία θα πρέπει να είναι σύμφωνη με την άδεια εμπορίας του προϊόντος, να γράφει στο σάκο ή σε προσαρτημένη ετικέτα τις αναγνωριστικές ενδείξεις: τα θρεπτικά στοιχεία που περιέχει με το όνομα ή το χημικό τους σύμβολο, τύπο υλικού, βάρος και υπεύθυνη χημική ανάλυση, τυχόν ειδικές οδηγίες χρήσης, την εμπορική ονομασία, την εταιρική επωνυμία και τη διεύθυνση του παρασκευαστή κλπ. Οι παραπάνω ενδείξεις πρέπει να είναι και να παραμένουν ανεξίτηλες και ευανάγνωστες.

Β) Ποσότητα – Προϋπολογισμός 

Η συνολική ποσότητα του υπό προμήθεια  λιπάσματος  ανέρχεται σε 475 πλαστικές  συσκευασίες των 25 κιλών με τον αντίστοιχο  ενδεικτικό προϋπολογισμό ανά Υπηρεσία ως εξής :

1) Για το Τμήμα   Συντήρησης   Πρασίνου

A/A

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Λίπασμα κοκκώδες γενικής  χρήσης

πλαστ. σάκος 25κιλών

275

Η δαπάνη  θα βαρύνει τον Κ.Α.  35-6693.003 του προϋπολογισμού  έτους 2015 στον οποίο έχει δεσμευτεί  ποσό 5.000,00Ευρώ . 

2) Για  τους χώρους  πρασίνου του  Δημοτικού Αθλητικού  Κέντρου 

A/A

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Λίπασμα κοκκώδες γενικής χρήσης

πλαστ. σάκος  25κιλών

200

Η δαπάνη  θα βαρύνει τον Κ.Α.  15-6693.002 του προϋπολογισμού  έτους 2015 στον οποίο έχει δεσμευτεί  ποσό  2.500,00Ευρώ με δυνατότητα αναμόρφωσης  .

Γ) Τρόπος  παράδοσης

Λόγω της φύσης του υλικού η προμήθεια  θα γίνει τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες των  υπηρεσιών.  Η παράδοση  των ειδών θα γίνεται εντός 5 ημερών από την παραγγελία, σε σφραγισμένες (άθικτες ) και καθαρές συσκευασίες , ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής  η οποία και θα υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο.

Ο Δήμος δε υποχρεούται στην  εξάντληση  των  ποσοτήτων  ή του προϋπολογισμού  ανά Υπηρεσία.

Δ) Κατάθεση προσφορών - Δικαιολογητικά 

 Οι ενδιαφερόμενοι   πρέπει   να  καταθέσουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ,  προσφορά  για το σύνολο  των ειδών και ποσοτήτων ανά  υπηρεσία , ως την  Τετάρτη   11/3/2015  και ώρα  11:00 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου ( οδός Παλαμά και Μαβίλη  6- 3ος όροφος - Τ.Κ. 30100 Αγρίνιο ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Φάκελος  της προσφορά  θα περιλαμβάνει  τα παρακάτω:

1. Τεχνική προσφορά

2. Οικονομική  προσφορά

Με  την τεχνική  προσφορά τους οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν :

α) άδεια εμπορίας του  προσφερόμενου προϊόντος

β) δελτίο δεδομένων ασφαλείας του  προσφερόμενου προϊόντος.

  Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε  στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου  κατά τις εργάσιμες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

                                                                                          Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                                                         ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΝΤΑΣ

05/03/2015, Προκήρυξη ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές για την κατασκευή του έργου : «Κατασκευή, επέκταση και συντήρηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης οδών Δήμου Αγρινίου»

Προκήρυξη ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές για την κατασκευή του έργου : «Κατασκευή, επέκταση και συντήρηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης οδών Δήμου Αγρινίου»

27-2-2015,Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα και μηχανήματα των Υπηρεσιών του Δήμου έτους 2015

Ο  Δήμαρχος Αγρινίου  διακηρύττει ότι εκτίθεται , ύστερα από την  αρίθμ.41/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, σε δημόσιο πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή η

27-2-2015, Πρόχειρος διαγωνισμός για την εκτελεσεση εργασιών συντήρησης πρασίνου ( κλάδεμα δέντρων ) σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Αγρινίου.

                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Αγρίνιο, 25-2-2015

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                                        Αρ. Πρωτ. 10020

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

 Διακηρύττει ότι εκτίθεται, ύστερα από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε ανοικτό πρόχειρο διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 28/80, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των εργασιών, για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Εργασίες συντήρησης πρασίνου (κλάδεμα δέντρων)» συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 49.722,75 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.

         Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα Γραφεία της  Διεύθυνσης  Περιβάλλοντος και Πρασίνου (Δαγκλή 25 & Παπαϊωάννου, Αγρίνιο, 1ος  Όροφος) στις 12 Μαρτίου 2015 ημέρα Πέμπτη  και με ώρα λήξης προθεσμίας παραλαβής προσφορών την  11:00 π.μ. ενώπιον την αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού του Δήμου. Μετά το πέρας της παραλαβής των προφορών θα ακολουθήσει η διαδικασία της αποσφράγισης από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού.

       Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 808,50 ευρώ (2% επί του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α) και δίνεται σε ισόποσο γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή ΤΣΜΕΔΕ.

Ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών είναι έως και 31-12-2016 (σε περίπτωση ανάγκης, παράταση της σύμβασης για επιπλέον 3 μήνες).

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προσώπων, που παρέχουν όλες τις προβλεπόμενες από το Νόμο εγγυήσεις καλής εκτέλεσης των υποχρεώσεων τους.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται από το  Τμήμα Προμηθειών του Δήμου  Αγρινίου (οδός Παλαμά & Μαβίλη 6, 3ος Όροφος), τηλ. 2641360257-274, κατά  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.cityofagrinio.gr).

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το μειοδότη (άρθρο 22 του Π.Δ 28/80).

                                                                                      

                                                                                        Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                      ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΝΤΑΣ

25-2-2015, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για το 2ο Υποέργο:«Προμήθεια θεραπευτικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού» του έργου: «Κατασκευή νέου διώροφου κέντρου  αποθεραπείας – αποκατάστασης ημερησίας νοσηλείας και διημέρευσης

20-2-2015, Ανακοίνωση για τη λήψη προσφορών για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αγρινίου και των Νομικών του Προσώπων .ων

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20-2-2015                                                                                                                                    

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                               ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:    9351                                     

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ                                    

CPV: 09134100-8, 09135100-5, 09132100-4

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου  και των Νομικών του Προσώπων .

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Αγρινίου,  θα διενεργήσει με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1δ του Ν.3852/2010,  την προμήθεια υγρών καυσίμων για την  κάλυψη των αναγκών του και των Νομικών του Προσώπων , όπως περιγράφεται παρακάτω, ύστερα από άγονη διαγωνιστική διαδικασία και μέχρι την ολοκλήρωση νέας.

1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΚΑΙ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η προμήθεια αφορά υγρά καύσιμα  και συγκεκριμένα πετρέλαιο κίνησης,  αμόλυβδη βενζίνη  ( premium RON/MON 95/85)    & πετρέλαιο θέρμανσης  για την κάλυψη  των αναγκών   του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας είναι ενδεικτικός και ανέρχεται σε 23.153,03 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% για τη  Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σε 21.079,74Ευρώ  για  τη Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης   και  σε 21.564,98Ευρώ  για ο Δήμο Αγρινίου.  Αναλυτικά  ο προϋπολογισμός έχει ως εξής :

1)      Για  τη Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ  ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ*

ΠΟΣΟΤΗΤΑ (lt)

ΣΥΝΟΛΟ

1

Αμόλυβδη βενζίνη  ( premium RON /MON  95/85)   

ΛΙΤΡΑ

1,204

1.400

1.685,60

2

Πετρέλαιο θέρμανσης 

ΛΙΤΡΑ

0,779

22.000

17.138,00

 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

18.823,60

 ΦΠΑ 23%

4.329,43

 ΣΥΝΟΛΟ

23.153,03

 

2) Για  τη Σχολική Επιτροπή Μονάδων  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ  ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ*

ΠΟΣΟΤΗΤΑ (lt)

ΣΥΝΟΛΟ

1

Πετρέλαιο θέρμανσης 

ΛΙΤΡΑ

0,779

22.000

17.138,00

 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

17.138,00

 ΦΠΑ 23%

3.941,74

 ΣΥΝΟΛΟ

21.079,74

 

3)Για το  Δήμο Αγρινίου

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ  ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ*

ΠΟΣΟΤΗΤΑ (lt)

ΣΥΝΟΛΟ

1

Πετρέλαιο κίνησης ( Diesel)  

ΛΙΤΡΑ

1,169

10.000

11.690,00

2

Πετρέλαιο θέρμανσης 

ΛΙΤΡΑ

0,779

7.500

5.842,50

 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

17.532,50

 ΦΠΑ 23%

4.032,48

 ΣΥΝΟΛΟ

21.564,98

 

*Η τιμή  όπως  αναγράφεται   στο  Δελτίο τιμών λιανικής πώλησης  των καυσίμων   στο Νομό Αιτωλ/νίας  στις  19-2-2015  που εξέδωσε  το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας  και έχει αποσταλεί  στο Δήμο .

 Οι τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας  είναι ίδιες με αυτές των τευχών διαγωνισμού της υπ΄αριθ. 598/8-1-2015 διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή επαναληπτικού διαγωνισμού, τα οποία είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.agrinio.gr).

Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές , ο Δήμος  Αγρινίου και τα Νομικά Πρόσωπα δεν υποχρεούνται στην εξάντληση των ποσοτήτων.

Οι συμβάσεις  λύονται  αυτοδίκαια και  χωρίς καμία απαίτηση του αναδόχου με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού που βρίσκεται σε εξέλιξη.

 2. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές θα κατατεθούν στο Τμήμα Προμηθειών της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγρινίου, έως και την  Τρίτη , 24-2-2015 και ώρα 13:00 μ.μ. , η οποία βρίσκεται στην διεύθυνση Παλαμά και Μαβίλη 6 , Ελλάδα, Ταχ. Κώδικας 30100, τηλ. 2641360257 έως 278, FAX :2641052543.

 3.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ –ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ- ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η ανάθεση  της προμήθειας θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1δ του Ν.3852/2010 και τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.  Οι συμβάσεις  θα υπογραφούν από  το Δήμο και τα  Νομικά  Πρόσωπα  ξεχωριστά .   

Η προσφορά θα κατατεθεί σε  φραγισμένο φάκελο και θα περιέχει τεχνική και   οικονομική προσφορά. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο  των ποσοτήτων ανά είδος καυσίμου για το Δήμο ή τα Νομικά Πρόσωπα  .   

 Η τιμή  προσφοράς θα δοθεί  με  την  μορφή  ποσοστού έκπτωσης, η οποία θα υπολογίζεται στη  μέση τιμή λιανικής πώλησης στο Νομό Αιτωλ/νίας, για κάθε είδος καυσίμου, όπως αυτή θα  αναγράφεται στο Δελτίο  που   εκδίδει το Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας , κατά  την ημέρα παράδοσης  των καυσίμων.

Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των παραπάνω ποσοτήτων την προμήθειας.

Ανάδοχος  κηρύσσεται αυτός του οποίου η προσφορά  είναι αποδεκτή με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας  και προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης   ανά είδος της παραπάνω προμήθειας.

4.ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Τα καύσιμα  θα παραδίδονται   τμηματικά  και συγκεκριμένα :

1. Για το Δήμο Αγρινίου, το πετρέλαιο κίνησης θα παραδίδεται  στις εγκαταστάσεις του ΔΑΚ   και το πετρέλαιο θέρμανσης   είτε  στις  εγκαταστάσεις του ΔΑΚ   είτε   στις δεξαμενές των κτιρίων  που στεγάζονται οι Υπηρεσίες  του Δήμου.

2.Για τη Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,  το πετρέλαιο θέρμανσης  θα παραδίδεται στις δεξαμενές  των σχολικών   μονάδων και η αμόλυβδη βενζίνη , επειδή  δεν διαθέτει ανάλογες  εγκαταστάσεις ,  εντός  των ορίων του Δήμου  στα οχήματα  του Νομικού  Προσώπου  .

3.Για τη Σχολική Επιτροπή Μονάδων   Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις δεξαμενές των σχολείων μονάδων.

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβλημα για την αναθέτουσα αρχή παράδοση των καυσίμων .

 5.ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση της προμήθειας θα διαρκέσει από την υπογραφή της έως την εξάντληση του προϋπολογισμού και έως την ολοκλήρωση και την ανάδειξη αναδόχου με τον  διαγωνισμό καυσίμων που βρίσκεται σε εξέλιξη.

                                                                              

                                                                                      Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                                                      ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΝΤΑΣ

20-2-2015, Ανακοίνωση για τη λήψη προσφορών για την προμήθεια χημικού υλικού για το δίκτυο ύδρευσης και τις κολυμβητικές δεξαμενές του Αθλητικού Κέντρου του Δήμου Αγρινίου .

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Αγρίνιο, 19/2/2015

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤ/ΝΙΑΣ                                                                       Αρίθμ. Πρωτ.: 9103

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ                                      

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                            

Ταχ. Δ/νση : Παλαμά & Μαβίλη  6                          

Τηλέφωνο:  2641360274-257                                

Fax: 2641052543                                                   

 e-mail:dagrpromithion@agrinio.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΘΕΜΑ:  « Προμήθεια διαλύματος υποχλωριώδους  νατρίου  για την κάλυψη των αναγκών  του δικτύου  ύδρευσης  των Δημοτικών Ενοτήτων και   τις κολυμβητικές δεξαμενές  του ΔΑΚ   »

CPV :24312220-2  

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Αγρινίου θα προσφύγει στη διαδικασία της λήψης προσφορών για την προμήθεια διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου για την απολύμανση του πόσιμου νερού  των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Αγρινίου και του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών  του Δημ. Αθλητικού  Κέντρου  σύμφωνα με την   αρίθμ. 12/2015 Τεχνική Έκθεση. Οι ποσότητες  και  ο προϋπολογισμός  ανά  Δημοτική Ενότητα  έχει ως εξής  :

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  (  κιλό )

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ  23% 

9

Προμήθεια διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου  για τις ανάγκες ύδρευσης της Δ.Ε. ΣΤΡΑΤΟΥ

1.876

1.200,00

1

Προμήθεια διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου  για τις ανάγκες ύδρευσης  της Δ.Ε. ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ  

1.563

1.000,00

2

Προμήθεια διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου για τις ανάγκες της ύδρευσης Δ.Ε. ΘΕΣΤΙΕΩΝ  

1.563

1.000,00

3

Προμήθεια διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου  για τις ανάγκες ύδρευσης της Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ

3.126

2.000,00

4

Προμήθεια διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου  για τις ανάγκες ύδρευσης της Δ.Ε. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ  

938

600,00

5

Προμήθεια διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου  για τις ανάγκες ύδρευσης  της Δ.Ε. ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

1.563

1.000,00

6

Προμήθεια για τις ανάγκες ύδρευσης της Δ.Ε. ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ 

1.876

1.200,00

7

Προμήθεια διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου για τις ανάγκες ύδρευσης της Δ.Ε. ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ 

9.959

6.370,00

 

8

Προμήθεια διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου για τις ανάγκες ύδρευσης  της Δ.Ε. ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ

22.420

14.340,00

9

Προμήθεια διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου  για τις  κολυμβητικές δεξαμενές  του Δημ. Αθλητικού Κέντρου   στη Δ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

2.501

1.600,00

Οι τεχνικές προδιαγραφές  του διαλύματος αναφέρεται  στην αρίθμ. 12/2015 σχετική Τεχνική  Έκθεση   η οποία αποτελεί αναπόσπαστο  μέρος της παρούσας ανακοίνωσης .

Λόγω της φύσης του υλικού η προμήθεια  θα γίνει τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες. Το χλώριο  θα παραδίδονται εντός 5 ημερών από την παραγγελία σε μπιτόνια, στις δεξαμενές ύδρευσης  των Δημοτικών Ενοτήτων Αγγελοκάστρου, Αρακύνθου, Μακρυνείας, Παραβόλας, Θεστιέων, Παναιτωλικού, Παρακαμπυλίων, Νεάπολης και Στράτου και στις εγκαταστάσεις  του κολυμβητηρίου  του Αθλητικού Κέντρου του Δήμου Αγρινίου,  κατόπιν συνεννόησης  με την αρμόδια  Υπηρεσία του Δήμου.

Ο  Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει  τις ποσότητες της μελέτης.

Οι ενδιαφερόμενοι   πρέπει   να  καταθέσουν  προσφορά  για το σύνολο των ποσοτήτων  κάθε   Δημοτικής Ενότητας  και για όλες  τις Δημοτικές Ενότητες, ως την  Τετάρτη   25/2/2015  και ώρα  11:00 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου ( οδός Παλαμά και Μαβίλη  6- 3ος όροφος - Τ.Κ. 30100 Αγρίνιο, τηλέφωνο: 2641360274-257 , fax: 2641052543 ,  e-mail:  dagrpromithion @agrinio.gr).   

Η   οικονομική προσφορά    πρέπει να   συνοδεύεται από τα παρακάτω   στοιχεία:

1. Αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του προσφερόμενου υλικού  από τον Ε.Ο.Φ. (αρμόδια αρχή για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας των απολυμαντικών πόσιμου νερού), όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

2. Εθνικό ή διεθνές πρότυπο έλεγχου ποιότητας (DIN, ISO, BS) της εταιρείας παραγωγής του προσφερόμενου είδους.

3. Φάκελο τεχνικών προδιαγραφών με πληροφορίες ασφαλούς χρήσης του προσφερόμενου υλικού  (MSDS) ώστε το προσωπικό του Δήμου να κάνει χρήση του υλικού λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, πιστοποιητικά ανάλυσης και γενικά πληροφορίες που αφορούν στα τεχνικά χαρακτηριστκά προσφερόεμνου προϊόντος.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου  κατά τις εργάσιμες  ημέρες και ώρες .

                                                                             Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                            ΧΡΗΣΤΟΣ   ΓΚΟΥΝΤΑΣ

19-2-2015, Πρόχειρος διαγωνισμός για τις εργασίες «Μυοκτονίες-Απεντομώσεις- Κωνωποκτονίες σε κτίρια και λοιπούς Χώρους του Δήμου Αγρινίου».

         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ       

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                Αγρίνιο, 18-2-2015                           

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ                                     Αρίθμ. Πρωτ.: 8576

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Αγρινίου, ύστερα από την αρίθμ. 34/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής διακηρύττει ότι εκτίθεται, σε   πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή  οι   εργασίες : «Μυοκτονίες-Απεντομώσεις- Κωνωποκτονίες σε κτίρια και λοιπούς Χώρους του Δήμου Αγρινίου», ενδεικτικού προϋπολογισμού 31.000,00Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος  ΦΠΑ 23%.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό  Κατάστημα ( Δ/νση Οικον. Υπηρεσιών –οδός Παλαμά και Μαβίλη 6 –3ος  όροφος)  στις 5 - 3- 2015,  ημέρα  Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. ( λήξη παραλαβής προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου .

Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή
νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που έχουν αντίστοιχη εμπειρία στην
εκτέλεση της παραπάνω εργασίας.

Η Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 2% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Τ.Π. & Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, ήτοι 504,10Ευρώ. 

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και αντίγραφα της διακήρυξης θα δίνονται από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Αγρινίου ( Παλαμά και Μαβίλη 6- 3ος όροφος )  κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες και στο  τηλέφωνο   2641360257-274).  

 

                                                                                                               Ο ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                             ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΝΤΑΣ

18-2-2015, Ανακοίνωση για την κατάθεση προσφορών για τη συντήρηση και επισκευή των μηχανημάτων του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου του Δήμου. πρασίνου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Αγρίνιο, 17- 2 - 2015

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤ/ΝΙΑΣ                                                 Αρίθμ. Πρωτ.: 8228

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ                        

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ               

Ταχ. Δ/νση : Παλαμά & Μαβίλη  6             

Τηλέφωνο:  2641360274-257                                

Fax: 2641052543                                  

 e-mail:dagrpromithion@agrinio.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 ΘΕΜΑ: « Επισκευή και συντήρηση  μηχανημάτων  Τμήματος  Συντήρησης Πρασίνου »

 

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Αγρινίου θα προσφύγει στη διαδικασία της λήψης προσφορών για τη συντήρηση και επισκευή  των μηχανημάτων του Τμήματος Συντήρησης  Πρασίνου  κατά τη διάρκεια  του 2015. Οι τύποι των μηχανημάτων  και  οι  ενδεικτικές  εργασίες και τα ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν  αναφέρονται  στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  της παρούσας . Οι ποσότητες  δεν μπορούν να προσδιοριστούν με ακρίβεια καθώς  θα εξαρτηθούν από την  χρήση  των μηχανημάτων κατά τη διάρκεια  του έτους  και τις βλάβες  που θα παρουσιαστούν. Οι εργασίες θα εκτελεστούν από εξουσιοδοτημένα  συνεργεία   των εταιρειών  κατασκευής  των μηχανημάτων  και τα ανταλλακτικά θα είναι γνήσια των αντίστοιχων εταιρειών .  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των  εργασιών και των ανταλλακτικών για τα μηχανήματα των εταιρειών που διαθέτουν εξουσιοδοτημένο  συνεργείο ως την  Τρίτη  24  / 2/2015  και ώρα 11:00 π.μ. στο Τμήμα  Προμηθειών του Δήμου  (οδός Παλαμά και Μαβίλη 6- 3ος όροφος - Τ.Κ. 30100 Αγρίνιο, τηλέφωνο: 2641360274-257, fax:2641052543 ,  e-mail:  dagrpromithion @agrinio.gr).   

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου .

 

                                                                        Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                                      ΧΡΗΣΤΟΣ   ΓΚΟΥΝΤΑΣ

18-2-2015, Ανακοίνωση για την κατάθεση προσφορών για τη συντήρηση των ανελκυστήρων των δημοτικών κτιρίων.

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Αγρίνιο,  17/2/2015

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤ/ΝΙΑΣ                                                              Αρίθμ. Πρωτ.: 8222  

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ                 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                   

Ταχ. Δ/νση : Παλαμά & Μαβίλη  6                    

Τηλέφωνο:  2641360274-257                                

Fax: 2641052543                                

e-mail:dagrpromithion@agrinio.gr

 

ΘΕΜΑ:  « Συντήρηση  ανελκυστήρων  δημοτικών κτιρίων »

 

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Αγρινίου θα προσφύγει στη διαδικασία της λήψης προσφορών για τη  συντήρηση   των  ανελκυστήρων  των παρακάτω δημοτικών κτιρίων :

Α/Α

ΚΤΙΡΙΟ

ΤΥΠΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

1

 Κεντρικό  Δημαρχείο (οδός  Χαρ. Τρικούπη 10) 

Μηχανικός ανελκυστήρας  3 στάσεων

2

Κτίριο  Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών   ( Παλαμά & Μαβίλη  6 ) 

 Μηχανικός ανελκυστήρας  τεσσάρων  ( 4)  στάσεων

3

Κτίριο Δημοτικής Βιβλιοθήκης

 Μηχανικός ανελκυστήρας  δύο (2) στάσεων

4

Κατάστημα  Δημοτικής Ενότητας Παραβόλας   ( Παραβόλα )

 Υδραυλικός ανελκυστήρας τριών  (3) στάσεων

5

Κατάστημα  Δημοτικής Ενότητας  Μακρυνείας ( Γαβαλού )

 Υδραυλικός ανελκυστήρας τριών   ( 3 )  στάσεων

6

Κατάστημα  Δημοτικής Ενότητας   Παρακαμπυλίων     (Άγιος  Βλάσιος )

 Υδραυλικός ανελκυστήρας  τριών  (3)  στάσεων 

Η συντήρηση  περιλαμβάνει  όλες τις απαιτούμενες  εργασίες  για την ομαλή και απρόσκοπτη  λειτουργία  των ανελκυστήρων  σύμφωνα με τις  διατάξεις  της  ΚΥΑ  οικ.Φ.Α/9.2/OIK.28425/2008(ΦΕΚ2604/Β'/22.12.2008) και θα γίνεται αποκλειστικά από συνεργείο συντήρησης, το οποίο  θα έχει την απαιτούμενη από την παραπάνω ΚΥΑ άδεια συντηρητή  και θα  διαθέτει τα κατάλληλα όργανα, μέσα και προσωπικό.

Η συντήρηση θα γίνεται δύο   φορές  το μήνα καθ’ όλη τη διάρκεια του  τρέχοντος έτους .

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να  καταθέσουν  προσφορά,  ως την  Τετάρτη  25/2/2015  και ώρα 13:00μ.μ.  στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου ( οδός Παλαμά και Μαβίλη 6 - 3ος όροφος - Τ.Κ. 30100 Αγρίνιο, τηλέφωνο: 2641360274-257 , fax: 2641052543 ,   e-mail:  dagrpromithion @agrinio.gr).    

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου .

                                                             Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                            ΧΡΗΣΤΟΣ  ΓΚΟΥΝΤΑΣ

12-2-2015,Ανακοίνωση για τη συντήρηση και επισκευή των κλιματιστικών μονάδων των Υπηρεσιών του Δήμου .

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤ/ΝΙΑΣ                                               Αγρίνιο,  11-2-2015

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ                                            Αρίθμ. Πρωτ.: 7129      

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                   

Ταχ. Δ/νση : Παλαμά & Μαβίλη  6                    

Τηλέφωνο:  2641360274-257                                

Fax: 2641052543                                  

e-mail:dagrpromithion@agrinio.gr 

 

ΘΕΜΑ:  « Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών  »

 

Σας  ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Αγρινίου θα προσφύγει στη διαδικασία της λήψης  προσφορών για την συντήρηση  και επισκευή των κλιματιστικών  μονάδων που είναι εγκατεστημένα στα κτίρια που στεγάζονται οι Υπηρεσίες του Δήμου.  Αναλυτικά οι εργασίες έχουν ως εξής :

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Συντήρηση  κλιματιστικών  η οποία περιλαμβάνει :

1.  Τακτική ετήσια συντήρηση  όλων  των κλιματιστικών  μονάδων  η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα κάτωθι:  α.  Γενικό έλεγχο των μηχανημάτων

β. Καθαρισμό και  απολύμανση  εσωτερικών  μονάδων  με οικολογικό καθαριστικό                                                                            

γ. Καθαρισμό των φίλτρων των εσωτερικών μονάδων με οικολογικό καθαριστικό .

δ. Πλύσιμο εξωτερικών μονάδων

ε. Καθαρισμό  ανεμιστήρα  και προστατευτικού  καλύμματος εξωτερικής  μονάδας

στ. Μέτρηση και ρύθμιση των πιέσεων λειτουργίας των μηχανημάτων.

ζ. Έλεγχο και συμπλήρωση ψυκτικού υγρού   όπου απαιτείται.

η. Έλεγχο  αποχέτευσης  και αποκατάσταση φθορών

θ. Έλεγχο παροχής  ηλεκτρικού ρεύματος . 

Η συντήρηση   θα γίνει   πριν την έναρξη της  θερινής  περιόδου  στο  χώρο  που  είναι εγκαταστημένες  οι  μονάδες  ( Αγρίνιο και Δημοτικές Ενότητες )                                                                                      

2. Έκτακτη  συντήρηση   όπως   περιγράφεται  παραπάνω  όταν απαιτείται                                                                              

 

 

 

 

 

150  κλιματιστικά         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 κλιματιστικά

Επισκευή   κλιματιστικών  μονάδων όταν δεν απαιτείται   προμήθεια  ανταλλακτικών ή  η αξία τους  είναι  μικρή  και  καλύπτεται από την  εργασία .

Τα ανταλλακτικά θα προμηθεύονται κατόπιν   συνεννόησης.  

50  κλιματιστικά

3

Εγκατάσταση   κλιματιστικού   συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων  υλικών.

 

5  κλιματιστικά

4

Μετεγκατάσταση  (αποξήλωση  και  τοποθέτηση )   κλιματιστικού  συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων υλικών.

5  κλιματιστικά

Οι παραπάνω εργασίες  θα γίνονται τμηματικά, και ανάλογα με τις ανάγκες  του Δήμου εκτός της ετήσιας συντήρησης που θα γίνει  πριν την έναρξη της θερινής  περιόδου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  καταθέσουν προσφορά,  ως τη Τρίτη  17/2/2015  και ώρα 13:00μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου ( οδός Παλαμά και Μαβίλη  6- 3ος όροφος - Τ.Κ. 30100 Αγρίνιο, τηλέφωνο: 2641360274-257 , fax: 2641052543 ,   e-mail:  dagrpromithion @agrinio.gr).    

Ο φάκελος προσφοράς θα περιλαμβάνει:

1. Αντίγραφο άδειας συντηρητή κλιματιστικών μηχανημάτων όπως προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία.

2. Οικονομική προσφορά στην οποία θα αναφέρεται η τιμή ανά μονάδα  κλιματιστικού   για τις παραπάνω  εργασίες   οι οποίες θα  είναι σταθερές  κατά  τη  διάρκεια του 2015. Στις περιπτώσεις που οι τιμές διαφοροποιούνται ανάλογα με την ψυκτική / θερμαντική  ικανότητα  να  γίνεται  η σχετική αναφορά .   

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου .

 

                                                             Ο   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                              ΧΡΗΣΤΟΣ  ΓΚΟΥΝΤΑΣ

6-2-2015,Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την αναπαραγωγή ( φωτοτυπίες ) και βιβλιοδεσία σχεδίων και εγγράφων των Υπηρεσιών του Δήμου. εγγράφων

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Aγρίνιο ,  6 2 - 2015

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ                                                    Αρίθμ. Πρωτ.: 6285

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Παλαμά & Μαβίλη 6

Τηλέφωνο: 2641360274-277 

Fax: 2641052543

e-mail : dagrpromithion@agrinio.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΘΕΜΑ:  «Αναπαραγωγή  ( φωτοτυπίες ) και βιβλιοδεσία  σχεδίων  &  εγγράφων  των Υπηρεσιών του Δήμου »

 

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Αγρινίου θα προσφύγει στη διαδικασία της λήψης προσφορών για την ανάθεση της αναπαραγωγής (φωτοαντίγραφα) των παρακάτω    ειδών εγγράφων και σχεδίων  ως εξής :

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ  ΜΕΤΡΗΣΗΣ

1

Φωτοαντίγραφο  άσπρο/μαύρο   μεγέθους  Α4  

τεμάχιο

2

Φωτοαντίγραφο άσπρο/μαύρο   μεγέθους   Α3  

τεμάχιο

3

Φωτοαντίγραφο  έγχρωμο    μεγέθους  Α4  

τεμάχιο

4

Φωτοαντίγραφο  έγχρωμο    μεγέθους  Α3  

τεμάχιο

5

Φωτοτυπία  σχεδίου άσπρο/μαύρο 

M2

6

Φωτοτυπία  σχεδίου έγχρωμο  

M2

7

 Scanning (σκανάρισμα) σχεδίων 

τεμάχιο

8

Βιβλιοδεσία

τεμάχιο

σε ποσότητες ανάλογα με τις  ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου .  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των παραπάνω ειδών ανά μονάδα  μέτρησης  ως  την   Πέμπτη 12/2/2015  και ώρα  11:00 μ.μ.  στο  Τμήμα  Προμηθειών του Δήμου  (οδός Παλαμά και Μαβίλη 6- 3ος όροφος - Τ.Κ. 30100 Αγρίνιο, τηλέφωνο: 2641360274-257, fax:2641052543 ,         e-mail:  dagrpromithion @agrinio.gr).   

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου .

 

                                                                                        Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                      ΧΡΗΣΤΟΣ   ΓΚΟΥΝΤΑΣ

29-1-2015, Ανακοίνωση για την προμήθεια υγρών καυσίμων(Βενζίνη αμόλυβδη) για την κίνηση των οχημάτων του Δήμου

 

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Αγρινίου,  θα διενεργήσει με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 72 παρ.1δ του Ν.3852/2010,  την προμήθεια υγρών καυσίμων, όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα, ύστερα από άγονες διαγωνιστική διαδικασία και μέχρι την ολοκλήρωση νέας.

16-1-2015,Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Αγρινίου.

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Αγρινίου,  θα διενεργήσει με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1δ του Ν.3852/2010,  την προμήθεια υγρών καυσίμων, όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα, ύστερα

13-1-2014,Ανακοίνωση για την προμήθεια αυτόματων και ξύλινων σφραγίδων.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Αγρίνιο ,  13-1-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ                                             Αρίθμ. Πρωτ.: 1395

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Παλαμά & Μαβίλη 6

Τηλέφωνο: 2641360274-277  

Fax: 2641052543

e-mail : dagrpromithion@agrinio.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΘΕΜΑ:  «  Προμήθεια  ξύλινων και αυτόματων σφραγίδων»

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Αγρινίου θα προσφύγει στη διαδικασία της λήψης προσφορών για την ανάθεση της κατασκευής ξύλινων και αυτόματων σφραγίδων σε διάφορα μεγέθη ανάλογα με το κείμενο,   ως  εξής :


Α

 

ΞΥΛΙΝΕΣ

1

Σφραγίδα   με κείμενο    μίας   (1)   γραμμής  

2

     >>       με κείμενο   δύο ( 2)  γραμμών   

3

       >>     με κείμενο τριών (3)  γραμμών 

4

       >>     με κείμενο τεσσάρων  (4)  γραμμών 

5

       >>     με κείμενο  πέντε (5)  γραμμών 

6

       >>     με κείμενο  έξι  (6)  γραμμών 

7

       >>     με κείμενο  επτά  (7)  ως δέκα (10)   γραμμών    

8

       >>     με κείμενο πάνω από  δέκα  (10)  γραμμών   

9

      >>  στρογγυλή  με  το εθνόσημο

Β

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ

 

Σφραγίδα   με κείμενο    μίας  ( 2)  γραμμής

1

      >>          με κείμενο   δύο  ( 2)  γραμμών  

2

       >>         με κείμενο τριών (3)  γραμμών 

3

       >>         με κείμενο τεσσάρων  (4)  γραμμών 

4

       >>         με κείμενο  πέντε (5)  γραμμών 

5

       >>         με κείμενο  έξι  (6)  γραμμών 

6

       >>         με κείμενο επτά  (7) ως  οκτώ  (8)  γραμμών    

7

       >>         με κείμενο  πάνω από  οκτώ (8)  γραμμές  

8

      >>         στρογγυλή με το εθνόσημο

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να  καταθέσουν  προσφορά,  ως  την  Παρασκευή  16-1-2014   και  ώρα  11:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου  (οδός Παλαμά και Μαβίλη 6- 3ος όροφος - Τ.Κ. 30100 Αγρίνιο, τηλέφωνο: 2641360274-257, fax:2641052543 ,   e-mail:  dagrpromithion @agrinio.gr).   

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου .

 

                                                                  Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                                   ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΝΤΑΣ

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Επαναληπτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές της προμήθειας υγρών καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης βενζίνης με υποκατάστατο μολύβδου L.R.P. ) για τις ανάγκες του Δήμου και των του Νομικών Προσώπων έτους 2014-2015.

1.ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Δήμος Αγρινίου, Παλαμά και Μαβίλη 6, Αγρίνιο, Ελλάδα, Ταχ. Κώδικας: 30100, τηλ.2641360257 , FAX:2641052543

2.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ,ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ταξινόμηση κατά CPV: 09134100-8, 09135100-5, 09132100-4, 09132200-5.