skip to main content

29-5-2015, Επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών που αφορούν στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δήμου Αγρινίου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Αγρίνιο ,  29 /5 /2015

ΔΗΜΟΣ  ΑΓΡΙΝΙΟΥ                                             Αριθμ. Πρωτ.: 31781

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΟΙΚΟΝ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                               

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 

 

                                                            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΘΕΜΑ: « Επιλογή  αναδόχου  για  την εκτέλεση  των εργασιών που αφορούν  στα αδέσποτα ζώα  συντροφιάς  του Δήμου  Αγρινίου»  .

               

               Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Αγρινίου θα προσφύγει στη διαδικασία  λήψης προσφορών για την ανάθεση των εργασιών  που αφορούν στην  περισυλλογή, μεταφορά και φροντίδα αδέσποτων ζώων καθώς και στην πραγματοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πολιτών - μαθητών σε θέματα φιλοζωίας για το έτος 2015 στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Αγρινίου. 

               Αναλυτικά οι εργασίες περιγράφονται στην υπ΄αριθ. 2 /2015 Μελέτη που συνέταξε το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ανακοίνωσης.

                Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 18.399,44 Ευρώ  με τις  αντίστοιχες ενδεικτικές  ποσότητες και τιμές ανά κατηγορία :

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΤΙΜΗ ΜΟΝ.   (ΦΠΑ 13% )

ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (ΦΠΑ  23%)

 

ΣΥΝΟΛΑ

 1. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ

1.1 Εξέταση για Λεϊσμάνια

30

20,00

 

600,00

1.2 Στείρωση Θηλυκών

30

170,00

 

5.100,00

1.3 Νοσηλεία-Παραμονή –

Διατροφή ≥48h

30

20,00

 

600,00

1.4 Αποπαρασίτωση

30

5,00

 

150,00

1.5 Εμβολιασμός

30

15,00

 

450,00

1.6 Ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή - τοποθέτηση περιλαίμιου

30

 

25,00

750,00

1.7 Χειρ. Μικροεπεμβάσεις & Έκτακτες περιπτώσεις

Κατ’ αποκοπή

Κατ’ αποκοπή

 

550,00

 

Σύνολο 1

8.200,00

2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ – ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ

Περισυλλογή αδέσποτων ζώων – μεταφορά

160

 

20,00

3.200,00

Φιλοξενία αδέσποτων

30

 

10

300,00

Φιλοξενία λυσσίποπτων

10

 

150

1.500,00

 

Σύνολο 2

5.000,00

3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Διοργάνωση εκδήλωσης

10

 

400,00

4.000,00

 

Σύνολο 3

4.000,00

4. ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ

Ενημερωτικά φυλλάδια

Κατ’ αποκοπή

 

1.199,44

1.199,44

 

 

Σύνολο 4

1.199,44

Γενικό σύνολο

18.399,44Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν σφραγισμένο φάκελο προσφοράς, για το σύνολο των εργασιών ανά κατηγορία όπως αναφέρονται  παραπάνω,  έως  5/6/ 2015  και ώρα 13:00 μ.μ. στο Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (οδός : Τσιτσιμελή & Εθνική Οδός  Τ. Κ. 30100 Αγρίνιο).

Μειοδότης θα αναδειχθεί  αυτός που θα προσφέρει  το χαμηλότερο συνολικό κόστος  ανά  κατηγορία.

Η προσφορά  θα πρέπει  να  περιλαμβάνει  τα παρακάτω :

1) Τεχνική  Περιγραφή  των προσφερόμενων εργασιών η οποία  θα συνοδεύεται από:

α) Αντίγραφο άδειας κτηνιατρείου, ή κτηνιατρικής κλινικής και τον κατάλληλο εξοπλισμό και τις κτηριακές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με την νομοθεσία.

β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία θα δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση όλων των όρων που αναφέρονται στην υπ΄αριθμ 2/2015 Μελέτη για τις εργασίες  περισυλλογής, μεταφοράς και φροντίδας  αδέσποτων ζώων του Δήμου και ότι τους

αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

γ)Αντίγραφο άδειας από την Δ/νση Κτηνιατρικής  για την καταλληλότητα του οχήματος  για τη μεταφορά σκύλων.

δ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86  ότι το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει στην περισυλλογή θα είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο και  έμπειρο.

2) Οικονομική προσφορά ανά παρεχόμενη υπηρεσία όπως αναφέρεται στην υπ΄αριθμ  2/2015  Μελέτη.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης   του Δήμου   (τηλ. Επικοινωνίας   2641363454, 2641363455).  

                                                                              O Αντιδήμαρχος

                                                                             Γεώργιος Μελιάδης             

 

 

 

 

 

 

 

 

24-12-2014,ασφάλιση των οχημάτων - μηχανημάτων, χορτοκοπτικών μηχανημάτων και ακίνητης περιουσίας, για χρονικό διάστημα ενός έτους

Ο Δήμαρχος Αγρινίου διακηρύττει ότι εκτίθεται, σε πρόχειρο διαγωνισμό με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές «η ασφάλιση των οχημάτων - μηχανημάτων, χορτοκοπτικών μηχανημάτων και ακίνητης περιουσίας,  για χρονικό

30-04-2014, Προμήθεια σημάτων και στυλών για τα έργα αυτεπιστασίας 2014

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

πελοποννησου-δυτικησ ελλαδας -ιονιου

περιφερεια δυτ. ελλαδασ

ΔΗΜΟΣ αγρινιου

δ/νση ΤΕΧΝΙΚΩΝ υπηρεσιων

αρ.πρωτ.: 30417/25-04-2014

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 2014

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

 

Ο Δήμαρχος Αγρινίου διακηρύττει ότι εκτίθεται, ύστερα από την υπ΄αριθμ. 87/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σε πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος, η : «Προμήθεια σημάτων και στυλών για τα έργα αυτεπιστασίας 2014», ενδεικτικού προϋπολογισμού 30.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

27-3-2014,ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ για την ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο Δήμαρχος Αγρινίου ανακοινώνει ότι κατόπιν της με αρ. 90/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, προβαίνει στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση νέας προκήρυξης,    βάσει του άρθρου 25 του ΠΔ. 60/2007 , για

30-1-2014,Aσφάλιση των οχημάτων - μηχανημάτων, χορτοκοπτικών μηχανημάτων και ακίνητης περιουσίας, για χρονικό διάστημα ενός έτους

Ο Δήμαρχος Αγρινίου διακηρύττει ότι εκτίθεται, ύστερα από την  αρίθμ.23/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, σε  μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές «η ασφάλιση των οχημάτων

21-1-2014,Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών(Υπηρεσίες ταχυμεταφοράς εγγράφων) για χρονικό διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης

Ο  Δήμαρχος Αγρινίου  διακηρύττει ότι εκτίθεται , ύστερα από την  αρίθμ.   6/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, σε πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την

28-3-2013,Προμήθεια ειδών διατροφής (νωπού κρέατος αρνιού) τα οποία θα χορηγηθούν σε άπορους δημότες κατά τις ημέρες των εορτών του έτους 2013

Ο  Δήμαρχος Αγρινίου  διακηρύττει ότι εκτίθεται , ύστερα από την  αρίθμ.  112/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, σε δημόσιο ανοικτό πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την

30-01-2013, Μίσθωση οχημάτων-μηχανημάτων για τα έργα αυτεπιστασίας 2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ GR - ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ: Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές της μίσθωσης οχημάτων-μηχανημάτων για τα έργα αυτεπιστασίας του Δήμου για το 2013 .

 

1.ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Δήμος Αγρινίου, Μαβίλη 6 και Παλαμά, Αγρίνιο, Ελλάδα, Ταχ. Κώδικας:30100, τηλ.2641058468-2641360360, FAX:2641058968

2.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ,ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ταξινόμηση κατά CPV:43200000,43400000, 42400000

Ο διαγωνισμός αφορά στη μίσθωση οχημάτων και μηχανημάτων για την εκτέλεση των έργων αυτεπιστασίας του Δήμου Αγρινίου. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ειδών της εν λόγω μίσθωσης πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στην υπ’ αρίθμ. 15/21-1-2013 Μελέτη –Τεχνική Περιγραφή που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία  του Δήμου.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να ξεπεράσει το ποσό των 615.000,00 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.

3.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ- ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Δημόσιος ανοικτός διεθνής διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές και  κριτήριο κατακύρωσης  την χαμηλότερη τιμή ανά είδος.

4.  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η  σύμβαση της μίσθωσης  θα έχει διάρκεια 10  μήνες από την υπογραφή της.

Προκηρύξεις

Μέσω της συγκεκριμένης ενότητας μπορείτε να πληροφορηθείτε για θέσεις εργασίας, δημοπρασίες και διαγωνισμούς που προκηρύσσει ο Δήμος, κατηγοριοποιημένα ανά έτος και ταξινομημένα κατά φθίνουσα χρονολογική σειρά.