skip to main content

Δικαιολογητικά για άδεια λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος σύμφωνα με την ΑΙΒ - 8577/83 Υγειονομική Διάταξη

 1. Άδεια  οικοδομής (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο)
 2. Τέσσερα  Σχεδιαγράμματα ( το ένα για  την Πολεοδομία  - κάτοψη & τομή μαζί ) ,( κλιμ.1: 50 - ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ -Θεωρημένα από την Πολεοδομία και θα αναφέρουν  επάνω  ότι το  κτίριο  είναι  Νόμιμο & ο χώρος  του  καταστήματος είναι  κύριας χρήσης προοριζόμενος για κατάστημα- 10551/26-2-07 ΦΕΚ -246/07 ΚΥΑ), όπως είναι  διαμορφωμένο  το κατάστημα  για λειτουργία ,συνολικό  εμβαδόν κατ/τος ,ύψος  κατ/τος, καθαρό  εμβαδόν κατ/τος παρασκευστήριο, W-C, ψησταρίας, πάγκου,  μπάρας,  ταμείο,   χώρος  ορχήστρας - πίστας  για Κέντρα Διασκέδασης, υπαίθριος  χώρος αν υπάρχει για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων  ( τα μ2 για κάθε χώρο θα είναι  σε πίνακα ).  Για  καταστήματα  των  άρθρων 37,38,39,40 πλήν Καφενείο - Μπάρ -Κέντρων  Διασκέδασης , θα  είναι το 50% της αίθουσας  Νοητός   χορισμένο  για  καπνιστές και ΜΗ καπνιστές με έντονο εξαερισμό ΥΙΠ/οικοθ.76017/29-7-02 Υ.Δ/ξη. Φ Ε Κ 1001/1-8-02
  Ειδικά για Σούπερ Μάρκετ Ή  Μικτά  καταστήματα θα σημειώνονται  και νοητός  καθορισμένοι χώροι  που προορίζονται  για  την εγκατάσταση  κάθε τμήματος  και  αποθήκης .(15.00μ2 κάθε τμήμα)

  Καθώς  και  τουαλέτες   πέραν  του  κοινού  &  για ΑΜΕΑ
 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/ 86 ,  η οποία  θα  αναφέρει  ότι δεν έχω  καταδικαστεί  τελεσίδικα  για κανένα  από τα αδικήματα που αναφέρονται  στις διατάξεις  του άρθρου 1 παρ. 2 του Π.Δ/τος  180/79 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα
 4. Βεβαίωση  παραδοσιακού  κρεοπώλη  ή  Δίπλωμα  κρεοπώλη, όταν πρόκειται  για άδεια κρεοπωλείου.
 5. Βεβαίωση  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΉΣ  Σύνδεσης  από την 3η ΔΕΣΕ  για κατ/τα  που βρίσκονται σε Εθνικό Δίκτυο.
 6. Άδεια  ΑΣΚΗΣΗΣ  επαγγέλματος  όταν  πρόκειται  για  ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ.
 7. Υπεύθυνη δήλωση  μηχανολόγου μηχανικού  αντί  της  βεβαίωσης  Πυροσβεστικής  Υπηρεσίας ότι το κατάστημα πληροί τούς όρους & τις προϋποθέσεις της πυρασφάλειας, πλήν κατ/των  του άρθρου 1  του Π.Δ 180/79  όπου θα  καταθέτετε  βεβαίωση Πυροσβεστικής  Υπηρεσίας. ( καφενείο -Μπάρ -καφετέρια -εστιατόριο -ταβέρνα κ. λπ.)
 8. Μισθωτήριο  θεωρημένο  από  την  Δ. Ο. Υ.
 9. Φωτοαντίγραφο  Βιβλιαρίου Υγείας.( χορηγείται από την Δ/νση Υγιεινής )
 10. Φωτοαντίγραφο  απόδειξης ΔΕΗ
 11. Βεβαίωση Δ. Ο. Υ  περί ενάρξεως - μεταβολής  ασκήσεως  επαγγέλματος.
 12. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες.
 13. Προϋπόθεση για την χορήγηση  οποιασδήποτε μορφής  αδειών  από τον ΔΗΜΟ  είναι  η μή ύπαρξη  εις βάρος σας  οφειλές , με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας & του  διακανονισμού   καταβολής  αυτών  ( άρθρο 285  Ν.3463/06).
 14. ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΤ/ΤΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 100 Μ2 υποχρεωτική ύπαρξη WC για ΑΜΕΑ ( Υγειονομική διάταξη Υ1γ/Γοικ.94643/07 ΦΕΚ 1384/07)
 15. Προκειμένου για  Κέντρα Διασκέδασης  εκτός  των  παραπάνω &  α. Μελέτη ηχομονώσεως σε τρία αντίγραφα. β. Υπεύθυνη δήλωση  ηλεκτρολόγου  για την ασφαλή  & ακίνδυνη εγκατάσταση  Γ. Υπεύθυνη δήλωση μηχανολόγου -μηχανικού  για την μηχανολογική  εγκατάσταση  τεχνητού αερισμού ικανή να ανανεώνει πλήρως και συνεχώς  τον αέρα  σε όλους τους χώρους & κυρίως στην αίθουσα πελατών Δ. Κάτοψη  χώρου  -θέσεων στάθμευσης  1: 6 , ήτοι μία θέση στάθμευσης για έξι καθίσματα  .Ε. Βεβαίωση  ΑΕΠΙ
 16. Σε  περίπτωση  που  θα  κάνετε  χρήση  μουσικής  πρέπει  να  καταθέσετε  μαζί  με  τα  παραπάνω δικαιολογητικά   αίτηση &  παράβολο 75.00 €  από  την  υπηρεσία  του  Δήμου &  Βεβαίωση ΑΕΠΙ.
 17. Για να γίνουν δεκτά τα παραπάνω  δικαιολογητικά  πρέπει να κατατεθούν  όλα μαζί.

Απαραίτητο ελάχιστο εμβαδόν σε τ.μ         

χώρος εγκαταστάσεως ψυγείου - μπουφέ - ταμείο κ.λ.π

παρασ/στήριο

λάντζα

Καφενείο- Καφετέρια -Κυλικείο δυναμικότητος μέχρι 50 καθίσματα

3.00μ2

3.00μ2

2.00μ

Οβελιστήριο μέχρι 50 καθίσματα

3.00μ2

8.00μ2

5.00μ2

Σνάκ Μπαρ μέχρι 50 καθίσματα

3.00μ2

15.00μ2

5.00μ

Αναψυκτήριο χωρίς εργαστήριο

5.00μ2

-------

4.00μ2

Αναψυκτήριο με παρασκευαστήριο

5.00μ2

20.00μ

5.00μ2

Ζαχαροπλαστείο με παρασκευαστήριο

5.00μ2

«»

«»